www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ

(1/1)

รักษ์:
1.บริษัทได้ทำการซื้อสินทรัพย์โดยผ่านสินเชื่อประเภท GE, AEON  แล้วจะบันทึกบัญชียังงัยค่ะ ในการผ่อนแต่ละเดือนจะต้องบันทึกอย่างไร

 2. ถ้าการซื้อทรัพย์สินเป็นการใช้สินเชื่อของกรรมการ ประเภท GE AEON เหมือนกันแต่ซื้อของบัตรที่ซื้อเป็นของกรรมการ บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

007:
1. บันทึกสินทรัพย์ พร้อมเจ้าหนี้ผ่อนชำระตามปกติครับ

2. บันทึกเป็นเจ้าหนี้กรรมการครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม