www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร

(1/4) > >>

วรสรรค์:


เงินออมเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประกันสังคมที่ท่านไม่ควรลืม

ทุกเดือนบริษัทจะหักเงิน 5% ของ 15,000.- (เงินเดือนขั้นสูงสุด) = 750 บาท จากเงินเดือนของท่านแบ่งเป็น

1.5% = 225 บาท จะประกันเจ็บป่วย ตาย

0.5% = 75 บาทจะประกันการว่างงาน และ

3% = 450 บาท จะประกันชราภาพสรุปว่าท่านจะถูกหักเป็นเงินออมชราภาพทุกเดือน@ละ 450.- บาท คิดเป็นปีละ5,400.-บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงิน 1ปี 5,400 บาทคือท่านจะได้เงินสบทบอีก100% จากนายจ้าง คือปีละ 5,400.-บวก ดอกเบี้ยจากประกันสังคม

ปี45 = 4.2%,

ปี 46= 6.5%สรุป ท่านได้ผลประโยชน์ 106.5% เชียวละ คือฝาก 5,400.- เงินของท่านจะได้รับจะประมาณ 11,502 บาท เห็นมั๊ยละว่าสูงมาก ๆจึงอยากจะเตือนท่านว่าอย่าเห็นเป็นเงินเล็กน้อยแล้วลืมขอคืนเมื่อเกษียณอายุ ท่านจะได้คืนเงินจำนวนนี้เมื่ออายุครบ 55 ปี

หรือถ้า 55 ปีแล้วยังทำงานก็จนกว่าจะเลิกทำคือเลิกส่งเงินประกันสังคม

ที่สำคัญคือต้องขอคืนภายใน 1 ปี หลังจากเกษียณเท่านั้นห้ามเกินแม้แต่ 1 วัน

มิฉะนั้นจะถูกยกเข้าเงินกองทุนประกันสังคมไปเลย

ไม่สามารถฟ้องอุทรธ์ได้เลยการขอคืนถ้าท่านส่งเงินสมทบน้อยกว่า 15 ปี ท่านจะได้เป็นเงินบำเหน็จคือได้ไปเป็นก้อนไปเลย เป็นจำนวนเงินสูงพอสมควรแต่ถ้าท่านส่งเงินมากกว่า 15 ปี ไม่สามารถเลือกเป็นบำเหน็จได้ แต่ท่านจะได้เป็นบำนาญ 15%บวกอีกร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลาจ่ายเพิ่ม 1ปี เช่น ส่งเงินสมทบ 20 ปี ได้ 20%ของ 15000.-บาท คิดเป็นเงิน 3,000 บาท ต่อเดือน จนตาย

เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเมื่ออายุเกิน 55

และไม่ได้ทำงานแล้วให้รีบไปติดต่อเอาเงินคืนที่ประกันสังคม

สิทธินี้ตกถึงทายาทด้วยอย่าลืมบอกที่บ้านไว้ด้วยว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นอะไรไปให้เอาใบมรณะบัตรไปขอรับเงินนี้ที่สำนักงานประกันสังคมด้วยท่านสามารถเข้าไปเช็คเงินของท่านได้ที่

http://www.sso.go.th/info/info_fundmid_logon.aspใช้หมายเลขบัตรประชาชน register เพื่อรับ log in + password

Lotus:
1.รับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ หรือ หากท่านไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรได้จะสามารถเบิกคืนได้ใน 2 กรณี คือ เจ็บป่วยด้วยโรคฉุกเฉิน(ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง) หรือ เจ็บป่วยจากการประสบอุบัติเหตุ(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) /ทันตกรรมปีละไม่เกิน 400 บาท ครั้งละไม่เกิน 200 บาท ได้ 3 รายการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน/กรณีขาดรายได้ ท่านต้องใช้สิทธิตาม กม.แรงงานให้ครบก่อนคือหยุดงานจากนายจ้างมาครบ 30 วัน ประกันสังคมจะจ่ายวันที่ 31 เป็นต้นไป ได้ปีละไม่เกิน 180 วัน จ่าย 50% ของค่าจ้าง/ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม,ล้างช่องท้อง,ปลูกถ่ายไต,รับยากดภูมิฯ ,ค่าอุปกรณ์บำบัดโรคและอวัยวะเทียม เช่น เลนส์แก้วตาเทียม ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยฟัง ฯลฯ/การปลูกถ่ายไขกระดูก

2.ค่าคลอดบุตร ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายครั้งละ 6,000 บาท (กรณีผู้ประกันตนหญิง ได้รับค่าชดเชยหยุดงานในการลาคลอด คิดจากฐานเงินเดือน 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด ประกันสังคมจ่ายให้ 45 วัน จาก 90 วัน )

3.ทุพพลภาพ จ่ายค่ารักษาพยาบาลรายเดือนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน@ 2,000 บาท /ค่าชดเชยการขาดรายได้ จ่าย 50% ของค่าจ้าง 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันที่ได้เป็นผู้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีวิต/ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรค/กรณีผู้ได้เป็นทุพพลภาพเสียชีวิตจ่ายค่าทำศพให้ผู้จัดการศพ 30,000 บาท/จ่ายเงินสงเคราะห์ในการเสียชีวิตให้ทายาท แต่ต้องมีเงินสมทบมาก่อนเป็นทุพฯ 36 งวด ขึ้นไป/เมื่อเป็นทุพฯแล้วจ่ายเงินกรณีชราภาพเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้ผู้ประกันตน

4.กรณีตาย จ่ายค่าทำศพ 30,000 บาทให้ผู้จัดการศพ เงินสงเคราะห์การเสียชีวิตให้ทายาท แต่ต้องมีเงินสมทบมาก่อนเสียชีวิตอย่างน้อย 36 งวด ขึ้นไป จ่ายให้ 50% ของค่าจ้างรายเดือนคูณด้วย 3 ถ้ามีเงินสมทบ 120 งวดขึ้นไป จ่ายให้ 50% ของค่าจ้างรายเดือนคูณด้วย 10

5.กรณีสงเคราะห์บุตร จ่ายเงินทดแทนรายเดือนผ่านธนาคารสำหรับผู้ที่มีบุตรจ่ายให้ตั้งแต่แรกที่มีสิทธิ์จนถึงบุตรอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ (บุตรที่ยกให้ผู้อื่นไป ไม่สามารถขอรับได้ หรือ เป็นบุตรผู้อื่นที่ขอมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมก็เบิกไม่ได้)

6.กรณีชราภาพ อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างจากนายจ้างแล้ว มาขอรับเงินทดแทนได้ภายใน 1 ปี ที่เกิดสิทธิ์ ประกันสังคมจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้ (เริ่มมีกรณีชราภาพและเก็บเงินสมทบนับงวดแรกคือวันที่ 31 ธันวาคม 2541) ถ้าส่งเงินสมทบมาไม่ถึง 12 งวดได้รับแต่เงินต้น จะไม่มีดอกเบี้ย

7.กรณีว่างงาน จ่ายเงินทดแทนให้ผู้ประกันตนที่ว่างงาน ในกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด(จ่าย 180 วัน) , กรณีลาออกเอง(จ่าย 90 วัน), กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน โดยผู้ประกันตนต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับสำนักงานจัดหางานเขต/จังหวัด(ของรัฐ) ภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เอกสารท่ต้องนำไปด้วย คือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อท่านระบุเป็นเจ้าของบัญชี หนังสือการบอกเลิกจ้าง(ถ้ามี)

อ.:
ผู้จ่ายประกันสังคมทุกคนได้รับสิทธิเท่ากันหมดใช่ใหมครับ

มาลี รัตนชัยถาวร:
อยากทราบยอดเงินสะสม ของ นางมาลี รัตนชัยถาวร ค่ะ

เด็กฝึกหัด:
ถ้านายจ้างจ่ายประกันสังคมแทนเราสามารถเบิก ถอนได้ไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม