www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

(1/1)

แก้ว:
การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในอินวอยจะมีค่าสินค้า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าบรรจุสินค้า และค่าอื่นๆ ถ้ามี อยากทราบว่าจะลงบัญชี อย่างไรค่ะ และค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้น เรารวมเป็นค่าซื้อสินค้าได้เลยหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

ปวรปัณวรรธน์:
ลงซื้อสินค้าได้ทั้งจำนวนครับ ยกเว้นว่าเราเป็นบริษัทย่อยของต่างประเทศ แล้วบริษัทแม่แยกรายได้เป็นรายได้ค่า Freight เราต้องแยกลงซื้อสินค้า และค่า Freight ครับ เพราะเวลากระทบยอดทั้ง 2 ฝั่งจะง่ายขึ้น

อ้อย:
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า

Dr.จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

     ค่าธรรมเนียมจ่าย

Cr.ภาษีหักณที่จ่าย

    เงินสด/เช็ค

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีการจ่ายคชจ.ในการนำเข้า

Dr.อากรขาเข้า

    ภาษีซื้อ

    คชจ.ในการนำเข้าทุกอย่าง

Cr.ภาษีหักณที่จ่าย

    เงินสด

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกซื้อ

Dr.ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

     Cr.จ่าล่วงหน้าค่าสินค้า

          กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

เท่าที่ทราบก็มีแค่นี้ละค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม