www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำลายสินค้า

(1/1)

vivi:
อยากทราบว่าการทำลายสินค้าจำเป็นไม๊คะต้องใช้auditorที่เป็นคนเซ้นต์งบการเงิน  มาเป็นผู้ตรวจสอบดูการทำลายสินค้าทุกครั้ง

สาเหตุเพราะว่าเค้าคิดค่า fee ต่อครั้ง แพงจังเลย และที่บริษัท ก็มีการแจ้งทำลายประมาณ4 ครั้งต่อ ปีขะ

town:
ตามความเห็นส่วนตัว  ควรเป็นผู้สอบบัญชีที่เซ็นต์งบการเงินครับ  มิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาในแง่ของการยอมรับหลักฐานในการทำลายสินค้า  รวมถึงเป็นมารยาทที่ผู้สอบบัญชีที่เซ็นต์งบการเงินควรต้องทราบแต่อาจจะมีทางออก  โดยปรึกษากับทางผู้สอบที่เซ็นต์งบการเงินในการขอลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว  หรือขอเปลี่ยนผู้สอบเลยครับ ( ถ้าทำได้ )

007:
( ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็ถูกต้องตามหลักบัญชีและภาษีครับ )กรณีที่ 1. คือไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ อาหาร เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าดังกล่าวว่าเสียหายตามเงื่อนไขที่แต่ละกิจการได้กำหนดไว้ หรือไม่ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้เป็นสินค้าเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าว

2. เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสีย หรือสินค้า หรือเศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายแล้ว ให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ ( ถ้ามี ) ร่วมสังเกตการณ์ และลงลายมือชื่อเป็นพยานในการทำลาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยานในการทำลาย ทั้งนี้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรร่วมเป็นพยานในการทำลายก็ได้กรณีที่ 2. การทำลายของเสียหรือสินค้าหรือเศษซากที่โดยสภาพสามารถเก็บรักษาและรอทำลายพร้อมกันได้เมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กรณีที่ 1 และให้แจ้งการทำลายให้สรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรจังหวัดในท้องที่ที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันก่อนวันทำลาย ซึ่งสรรพากรอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายด้วยก็ได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี เว้นแต่การทำลายของเสียหรือสินค้าหรือเศษซากดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการนั้นควบคุมเกี่ยวกับการทำลายตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรร่วมเป็นพยานในการทำลายก็ได้รายละเอียดฉบับเต็มสามารถหาอ่านได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 79/2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซากหมายเหตุ

อาจจะมีการถ่ายรูปการทำลายเพื่อใช้ประกอบหลักฐานด้วยก็ได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีผู้สอบบัญชีเป็นพยาน

ออย:
 บริษัท เวสท์ อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัดรับกำจัดของเสีย, กำจัดขยะโรงงาน และทำลายสินค้าทุกประเภท อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับกฏหมาย ทั้งนี้รับกำจัดโดยไม่จำกัดปริมาณ สามารถส่งจำกัดหรือทำลายได้แม้ของเสียหรือสินค้าของท่านจะมีปริมาณน้อยยินดีที่จะให้บริการท่าน ในการรับกำจัดพร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการกำจัดของเสียและทำลายสินค้าทุกประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาการในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฏหมายในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำในการขอคืนภาษีเมื่อทำลายสินค้าและให้คำแนะนำในการยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ โดยทางบริษัทฯ มีประเภทของการให้บริการดังนี้·         เผาทำลาย หรือเผาเพื่อใช้ประโยชน์ในเตาปูนซีเมนต์ เช่น สินค้าเสื่อมสภาพ, สินค้าตัดสต๊อก, สินค้าที่โรงงานรับคืนจากลูกค้า, สารเคมีเสื่อมสภาพ, กากตะกอน, ฝุ่นทราย และของเสียอื่นๆ ที่ต้องการเผาทำลาย·         ฝังกลบ โดยจะทำการฝังกลบตามประเภทของของเสีย ซึ่งมีทั้งหลุมฝังกลบของเสียอันตราย และหลุมฝังกลบของเสียไม่อันตราย โดยเป็นหลุมฝังกลบที่ได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง·         รีไซเคิล สำหรับของเสียบางประเภทที่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้สำหรับการกำจัดของเสียหรือทำลายสินค้ากับทางบริษัท เวสท์ อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัดทางบริษัทฯ มีบริการออกหนังสือรับรองการกำจัดพร้อมรูปถ่ายการกำจัดหรือการทำลายสินค้าเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ยืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการกำจัดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณออย 088-852-0227Tel: Office 02-197-8678Website : http://www.wis.co.th/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม