www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทจดทะเบียนตาม กม.ไทย จดvat

(1/1)

นักศึกษา:
บริษัทดังกล่าว ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

บริษัทมี พนักงาน 150 คน มีนโยบาย จัดอบรมพนักงานของบริษัท จำนวน 30 คน เพื่อให้มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินและเทคนิคการขาย มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ เครื่องฉาย โปรแจ็คเตอร์  

ในการนี้จะวางแผนภาษีอากร ในการกระทำดังกล่าวจะมีภาระภาษีใดเิิกิดขึ้นบ้าง

มีรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่  ถ้าจะประหยัดภาษีของบริษัทฯ น่าจะทำหรือไม่ทำ หรือต้องปรับอะไรบ้าง ในการวางแผนภาษีอากร

town:
1.  ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่  และมีบริษัทในเครือ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดอบรมพนักงานเป็นประจำ ก็ให้วางแผนภาษีโดยตั้งอีกบริษัทขึ้นมาใหม่  เพื่อทำหน้าที่อบรมโดยเฉพาะ  สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545

http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html2.  การจ่ายค่าฝึกอบรม  ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ เครื่องฉาย โปรแจ็คเตอร์  ถ้าผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  ก็จะมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และรายจ่ายบางรายการอาจจะต้องมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ3.  ในกรณีนี้จากข้อมูลที่ให้มา  ไม่น่าจะมีรายจ่ายต้องห้ามครับ  เพราะถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการครับtown:
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148)  เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

http://www.rd.go.th/publish/29768.0.html

 นักศึกษา:
ขอขอบคุณค่ะ ที่กรุณา ดิฉันเป็นนักศึกษาหนังสือบางเล่มราคาเป็นพัน ๆ คงต้องประหยัดจึงต้องรบกวนท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ช่วยแนะนำ

เพราะเรื่องการวางแผนภาษี วิชานี้ เหมือนต้นไม้ที่มีรากฝอย สำหรับดิฉันยากมาก

a-man:
น้องจ๊า  ความรู้เป็นสิ่งที่มีแล้ว  ก็จะติดตัวเราไปตลอด  พี่มองว่าคุ้มค่าที่จะลงทุน  เพราะภาษีเป็นเรื่องที่เราต้องเจออยู่บ่อยๆ  นะจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม