www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าแพ็คเกจเอื้องหลวงให้กับเอเจนซี่ต้องหัก ณ.ที่จ่ายหรือไม่?

(1/1)

นก:
บริษัทซื้อแพ็คเกจของเอื้องหลวงผ่านเอเจนซี่ เพื่อให้พนักงานไปดูงาน ในแพ็คเกจนี้ไม่มีรายการทัวร์ มีแต่ ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม+อาหารเช้า เอเจนซี่ไม่ยอมให้หัก เขาบอกว่าเขาได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อย แล้วที่สำคัญเขาบอกว่ามันเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องหัก แต่โทรฯไปถามเจ้าหน้าที่สรรพากร บอกว่าต้องหัก แล้วที่ถูกต้องควรทำอย่างไร ต้องหักหรือเปล่า?

town:
1.  ถ้าเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินโดยตรง  หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสายการบินโดยตรง  ค่าตั๋วเครื่องบินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายถูกต้องครับ  2.  ส่วนค่าที่่พักรวมค่าอาหารนั้น  

- ในประเทศ  ถ้าเป็นการไปติดต่อเองโดยตรง  ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528  ข้อ 12/1

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html- ต่างประเทศ  ก็ไม่ต้องหักเช่นกัน  เนื่องจากเป็นการไปใช้บริการในต่างประเทศ  จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ3.  ในทางปฏิบัติ  เท่าที่ผมทราบ  มักจะเป็นการติดต่อกับทางบริษัททัวร์ ( และบริษัททัวร์ก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับทางสายการบิน )  ดังนั้นเมื่อเป็นการจ่ายค่าบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าที่พัก และอื่นๆ ก็ดีให้กับทางบริษัททัวร์  ถ้าผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  ก็มีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดที่จ่ายทั้งจำนวนเลยครับ ( ดูข้อหารือ )4.  ศึกษาข้อหารือที่ กค 0811/11473 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการท่องเที่ยว

http://www.rd.go.th/publish/25227.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม