www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนี้สูญต่างประเทศ

(1/1)

อ่าง:
1. บริษัทได้มีการทำเก็บค่าบริการกับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้ของปี 2549 ปัจจุบันยังเก็บไม่ได้และที่สำคัญคือลูกค้าไม่จ่าย เราจะต้องยังไงบ้าง

โดยตอนแรก  เราตั้งลูกค้าไว้

เดบิต  ลูกหนี้

        เครดิต  รายได้

ซึ่งปีนี้ก็ได้ยกยอดมาเรียบร้อยแล้ว

2. ปกติถ้าเป็นลูกค้าในประเทศกรณีนี้จะต้องดำเนินคดีต่าง ๆ จนอาจจะถึงขั้นฟ้องร้องและก็นำเอกสารมาแนบเพื่อให้กรมสรรพากรดูใช่ไหม

3.แล้วแบบนี้ลูกค้าอยู่เมืองนอกจะต้องทำยังไง อย่าบอกนะว่าต้องแจ้งความ แต่ระหว่างที่เราทำเก็บเราจะมีการทวงหนี้ทางอีเมล์ และก็ตามอยู่เรื่อย ๆ ไม่ทราบว่าเราสามารถใช้เอกสารทางอีเมล์มาแนบได้ไหม หรือถ้าลูกค้าไม่จ่ายเราก็ agj.บัญชีไปเลยไม่ต้องคิดมาก

ขอบคุณมากคะที่ตอบ

อ่าง:
อีนิดนะค่ะ ลูกหนี้มียอดแค่ 38,000.00 เอง แต่เท่าที่ถาม call center แล้วเค้าให้ไปอ่านกฏกระทรวงที่ 186 เข้าหลักที่ข้อ 3 และก็ข้อ 6 เพราะมูลหนี้ไม่ถึงแสน โดยพอตอนสิ้นปีทางเราอาจจะจำหน่ายหนี้ได้แต่ต้องบวกกลับเท่านี้นแต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีเอกสารการติดตามหนี้ด้วนหรืออาจหาพยานบุคคลว่าบริษัทนี้ไม่มีแล้ว แล้วอย่างนี้จะทำยังไงในเมื่อลูกหนี้อยู่ต่างประเทศ อ่านแล้วตีความไม่ออกรบกวนช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหม ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

town:
กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)  ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

http://www.rd.go.th/publish/2483.0.htmlข้อ 3   หนี้สูญที่จะจำหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้                      (1) ต้องเป็นหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ หรือหนี้ที่ได้รวมเป็นเงินได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่รวมหนี้ที่ผู้เป็น หรือเคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นลูกหนี้ ไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะที่ผู้นั้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ                      (2) ต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้ข้อ 6   การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท ให้กระทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 หรือข้อ 5 ถ้าปรากฏว่าได้มีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณีแล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และหากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ                      ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นที่มิใช่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าว ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน 100,000 บาทด้วยสรุปในกรณีที่ลูกหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท  ต้องดำเนินการดังนี้

1.  ให้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชำระหนี้  โดยทางบริษัทจะต้องมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังต่างประเทศ รวมถึงการส่งอีเมล์  แล้วพริ้นสำเนาออกมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ( ให้ทำทั้ง  2  วิธีไม่น้อยกว่า  3  ครั้ง )

2.  สอบถามค่าใช้จ่ายกับทางทนายความ  ถ้าได้เป็นหนังสือก็จะดีมากว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตามกรณีนี้เท่าใด

3.  ทำเรื่องเสนอกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติตัดหนี้สูญหากทำได้ตามนี้  หนี้สูญที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้แต่หากคิดว่าวิธีการยุ่งยากเกินไป  จะไม่ทำในทางภาษีก็จะถือว่าหนี้สูญดังกล่าวเป็นรายจ่ายต้องห้าม  ดังนั้นเวลาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  ก็จะต้องบวกกลับด้วยครับGTHA2011:
ขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกหนี้ต่างประเทศที่หนี้มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท และได้มีการทำข้อตกลงที่ลูกหนี้ยินยอมชำระเงินครึ่งหนึ่งของหนี้ที่มีอยู่ โดยเจ้าหนี้ยินยอมไม่ฟ้องล้มละลาย ส่วนหนี้ที่ไม่ได้รับชำระทางเจ้าหนี้ต้องการนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี จะต้องทำอย่างไร โดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องการฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง เจ้าหนี้สามารถออกใบลดหนี้ได้หรือไม่เนื่องจากเป็นการให้บริการจึงยังไม่มีการออกใบกำกับภาษี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม