www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าลีสซิ่ง เดือนละ 80,000 บาท

(1/1)

เหมียว:
ทางบริษัทจะทำสัญญา ลีสซิ่ง รถ BMW 1 คัน ประมาณ เดือนละ 80,000 ให้กรรมการ ซึ่งจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เพียง 36,000 อยากทราบว่าบางส่วนจะต้องถือเป็นเงินได้ของกรรมการด้วยหรือไม่  แล้วทางกรมสรรพากร จะไม่มองว่าค่า Leasing สูงไปหรือไม่

town:
ไม่ต้องครับ  เพราะในทางภาษี  จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้เพียง  36,000 บาท/เดือน  ทางสรรพากรคงจะดูความเหมาะสมครับว่า  ประกอบกิจการอะไร  และมีรายได้เท่าใด  ถึงได้มีการจ่ายทำสัญญาลีสซ่ิงถึงเดือนละ 80,000 บาทครับ ( ดูความเหมาะสมระหว่างรายได้และรายจ่ายครับ )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม