www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีนิติบุคคลครึ่งปีของเอสเอ็มอี (SMEs)

(1/1)

แมว:
ภาษีนิติบุคคลครึ่งปีของเอสเอ็มอี (SMEs)June 14th, 2007มีข้อสับสนอยู่เนือง ๆ เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีจากฐานกำไรสุทธิ ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือเอสเอ็มอี (SMEs) ว่าจะคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรจึงจะถูกต้องมีบางท่านถามว่าจะคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากประมาณการกำไรสุทธิที่ประมาณได้ทั้งหมดแล้วนำมาหารสอง หรือจะนำครึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราก้าวหน้าดีทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อต้นปี 2548 ได้มีการตรากฎหมายออกมาลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่วิสาหกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไปโดยจะได้สิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราก้าวหน้าของกำไรสุทธิกล่าวคือ กำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 15% กำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% และกำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป ให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติ 30%ก็ขอเรียนว่าตามหลักในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีจากประมาณการกำไรสุทธิมีกฎหมายกำหนดให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวนครึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี          ดังนั้นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องของ  วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของ   วิสาหกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราก้าวหน้านั้นให้ท่านนำจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิมาคำนวณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราก้าวหน้าได้เป็นจำนวนเท่าใดให้หักด้วยภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)แล้วเสียภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 แต่ถ้าจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสูงก็เป็นอันไม่ต้องชำระ รอนำไปคำนวณกับภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชีต่อไปครับ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

007:
ขอบคุณครับ

town:
ขอบคุณเช่นกันคร๊าบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม