www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับที่มีชื่อและชื่อของบริษัทจะเคลมได้ไหม

(1/1)

จิน:
ใบกำกับภาษีที่มีชื่อรวมอยู่กับชื่อบริษัท เช่น

นายขาว  ใจดี

บริษัท ก.จำกัด

11 ถ.อ่อนนุช ประเวศ กทม.

แบบนี้ใบกำกับเคลมได้หรือป่าว

ไม่แน่ใจ คะ

007:
ได้ครับ ถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อการประกอบธุรกิจของกิจการ

town:
ถ้ามีรายการข้อความครบถ้วนตามมาตรา 86/4 และไม่เป็นภาษีซื้อที่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5  ก็สามารถเครดิตภาษีได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม