www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งบดุลคืออะไร

(1/1)

กิ๊ก:
งบดุลคืออะไร

007:
 งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะการเงินหรือความมั่งคั่งของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ให้สังเกตตรงส่วนหัวงบ จะแสดงว่า งบดุล ณ วันที่ .....  งบดุลเป็นความสัมพันธ์ของรายการ 3 หมวดแรก คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ซึ่งสินทรัพย์จะเป็นตัวบอกว่าเรามีทรัพย์สินอะไรที่เราเป็นเจ้าของอยู่บ้าง ณ วันนั้น ส่วนหนี้สิน และ ทุนนั้นจะเป็นตัวบอกว่าเราได้สินทรัพย์มาจากทางใดบ้าง เช่น ถ้าเรามีหนี้สินมากก็แสดงว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้  แต่ถ้าเรามีส่วนทุนมากก็แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ได้มาจากเจ้าของเอง เป็นที่มาของสมการบัญชี       

       สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

              ทางด้านสินทรัพย์ ตามแบบรายการย่องบดุลนั้น แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ชื่อเรียกก็บอกความหมายอยู่แล้วว่า สินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง จะหมุนไปเรื่อย ๆ ภายใน 1 ปี ส่วนสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน จะนิ่งๆ ไม่หมุนเวียนภายใน 1 ปี และรายการในแต่ละหมวดก็จะเรียงกันไปตามสภาพคล่องนั่นเอง จึงสังเกตได้ว่ารายการสินทรัพย์ ต้องขึ้นต้นด้วยรายการเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเสมอ

       

       ทางด้านหนี้สินก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือมีหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับส่วนทุนนั้น ชื่อเรียกและการระดมทุนจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจ แต่หลัก ๆ แล้ว ก็จะประกอบด้วย ทุน และ กำไร(ขาดทุน) สะสมที่มี  www.manager.co.th

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม