www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจำทำใบสำคัญจ่าย ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไรค่ะ

(1/1)

โกลี่:
ไม่ทราบว่ากรณี จัดทำใบสำคัญจ่าย

จ่ายบุคคลธรรมดา เช่นค่าทำของ ค่าจ้างโชว์

ไม่ทราบว่า จะต้องแนบเอกสารใดบ้างให้ใบสำคัญจ่ายสมบูรณ์ค่ะ

101:
1. ใบสำคัญแสดงการรับเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม