www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินปันผล

(1/1)

rara:
เวลาที่เราจ่ายเงินปันผลเราต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

melon:
Dr. คชจ.เงินปันผล

   Cr. เงินสด/Bank

น่าจะประมาณนี้มั้งคะ

town:
ต้องปฏิบัติเงื่อนไขให้ครบก่อนจ่ายเงินปันผลนะครับ  ศึกษาเพิ่มเติมได้ตามกระทู้ 03294

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3294&c=actเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr. กำไรสะสม

Cr. เงินปันผลค้างจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล ก็จะบันทึก

Dr. เงินปันผลค้างจ่าย

Cr. เงินสด / ธนาคาร  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม