www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าจ้างพนักงานทดลองงาน

(1/1)

spyyo:
เรียนคุณอ้วน

ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีค่าแรงพนักงานในช่วงทดลองงานซึ่งนโยบายของบริษัทมีกำหนดว่าพนักงานรายเดือนต้องผ่านการทดลองงาน 3 เดือนก่อนจึงจะยื่นประกันสังคมให้ ดังนี้คำถามคือ

1.ค่าแรงที่เกิดขึ้นช่วงก่อนผ่านการทดลองจะบันทึกบัญชีเป็นอะไร

2.ถ้าบันทึกเป็นค่าแรงจะมีผลกระทบกับ ภ.ง.ด.1 และประกันสังคมหรือไม่

007:
นโยบายของบริษัทขัดต่อกฎหมายประกันสังคมนะครับ ประกันสังคมมีหลักอยู่ว่า ถ้าจ่ายค่าจ้างก็ต้องเข้าประกันสังคม  (แต่ถ้ายังไม่มีการจ่าย ก็ยังไม่ต้องเข้า ฮิฮิ) และความสัมพันธ์ก็ต้องเป็นแบบลูกจ้างกับนายจ้าง (ถ้าเป็นเพื่อนมาช่วยงาน หรือพี่น้องมาช่วยงาน หรือเป็นญาติมาช่วยงาน ไม่ต้องเข้าประกันสังคม ฮิฮิ)ทางออกในทางบัญชี อาจทำสัญญาจ้างเป็น job หรือสัญญารับทำงานให้ หรือสัญญาที่ปรึกษา ก็ได้ ถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2)  โดยระบุรายละเอียดงานให้ละเอียดหน่อยก็แล้วกันอ้วน:
1.  เห็นด้วยครับคุณ 007  ให้แก้ไขในช่วงนี้โดยทำเป็นสัญญาว่าจ้างเป็น job  แต่ก็ต้องยอมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ครับแต่ไม่ต้องเข้าประกันสังคม2.  ทำเป็นค่าแรง  แล้วหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ก็ได้ครับ ( ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่ายด้วยครับว่ามีความเหมาะสมที่จะบันทึกเป็นค่าแรงได้หรือไม่ )  ณ ปัจจุบันคงไม่สามารถจะนำแบบ ภงด.1  มาเปรียบเทียบกับแบบประกันสังคมแล้วครับ  เพราะมีการยกเว้นในส่วนของนายจ้างนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม