www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

(1/1)

อ่างเอง:
บริษัท มีกรรมการ 2 คน แต่ภายหลังได้ทำเรื่องคัดออก เหลือ 1 คน แต่ยังมีอำนาจในการเซ็นต์เช็คอยู่ ที่นี้จะต้องทำรายงานการประชุมให้กับธนาคารเพื่อแจ้งให้ธนาคารทราบว่าปัจจุบันเหลือกรรมการคนเดียว คือจะรบกวนขอตัวอย่างหน่อยได้ไหม เพราะเวลาทำเองเอามาอ่านแล้วมันรู้สึกขัด ๆ ก็เลยขอความช่วยเหลือหรือช่วยร่างแบบเป็นทางการได้ไหมค่ะ  จะใช้บ่ายนี้ 12/6/2007 ขอบคุณมากๆ ค่ะ

007:
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท ... จำกัดประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่ ...  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 7 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดย นาย.... เป็นประธานที่ประชุม และประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1.  เปลี่ยนแปลงกรรมการ

ประธานแถลงว่ากรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทขอลาออก 1 ท่านคือนางสาว.......

 จากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้แจ้งให้ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา พระประแดง  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีบริษัท ... จำกัด  กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา พระประแดง  โดยให้นาย... เป็นผู้มีอำนาจทำธุรกรรมแต่ผู้เดียว

   

   2.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

      ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.         

               ลงชื่อ......................................................ประธานที่ประชุม

                  (นาย...)รับรองถูกต้อง               ลงชื่อ......................................................กรรมการ

                  (นาย....)

            

ใบแนบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท ... จำกัด

ตัวอย่างรายมือชื่อผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพระประแดง1.            

ลงชื่อ......................................................

   (นาย...)ลงชื่อ......................................................

   (นาย..)

007:
ทันเวลาไม๊ครับ

BEE:
ขอแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วยคะ คือแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ขึ้น 2 คน   แต่คนหนึงมีอำนาจในการเซ็น รับรอง เอกสารได้คนเดียว และคนเก่าลาออก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม