www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีสินค้าส่งออกที่มีการบวกค่าขนส่งจะบันทึกอย่างไรคะ

(1/1)

Nee:
สินค้า 5 ชิ้น ราคา 100 $ และบวกค่าขนส่งอีก 10 $

ตอนขายบันทึกอย่างไร

และตอนลูกค้าโอนเงินมาบันทึกอย่างไร

007:
ถือว่าราคาขายคือ 110$ ครับบันทึกขายและลูกหนี้ที่ 110$ ครับ ตอนรับเงินก็ล้างลูกหนี้ออกครับปวรปัณวรรธน์:
เสริมนิดหนึ่งครับ ถ้าต้องการใช้งบในการวิเคราะห์งบการเงิน เช่น ดูอัตรากำไรขั้นต้น ฯลฯ ควรบันทึกแยกกันครับ เป็นรายได้จากการขาย 100 รายได้อื่น (ค่า Freight) 10

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม