www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีสำนักงานในเมืองจีน

(1/2) > >>

VIVI:
บริษัทได้ทำสัญญาทุกปีว่าจ้างคนจีนจำนวน5คน ในการติดต่อประสานงาน และตรวจสอบสินค้าในการซื้อวัตถุดิบกับ supplierในเมืองจีน เพื่อส่งมาใช้ในการผลิตในเมืองไทย เวลาจ่ายเงินว่าจ้างให้คนจีนไปยังเมืองจีน ก็ได้หัก ณ ที่จ่ายทุกครั้งขะ  แต่ส่งสัยว่า การให้เค้าเบิกเงินทดลอง จ่ายค่าเช่าสำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ด้วย ตรงนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน สำหรับสำนักงานในต่างประเทศอย่างไรให้ถูกต้องคะ  ต้องไปจดทะเบียนสำนักงานสาขาหรือเปล่าคะ จะมีประเด็นภาษีอย่างไร ไม๊คะ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะให้ด้วยขะ

อ้วน:
ผมมองว่าในกรณีนี้จะต้องนำเงินที่จ่ายไปทั้งหมด  ลงเป็นค่าใช้จ่าย  เนื่องจากในประเทศจีนทางบริษัทก็ไม่ได้ไปจดทะเบียน  และคงเป็นข้อตกลงระหว่างทางกิจการในประเทศไทยกับทางประเทศจีน  ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นบุคคลหรือ นิติบุคคล  ดังนั้นเงินที่จ่ายไปก็เสมือนเป็นค่าจ้างทั้งจำนวน  จึงต้องคำนวณหักภาษี  ณ ที่จ่ายจากยอดทั้งหมดครับVIVI:
ขอบคุณคุณอ้วนนะคะ  ขอให้รายละเอียดอีกนิดนึงขะ  บริษัททำแต่สัญญาว่าจ้าง กับคนจีน ทั้ง 5 คนในนามบุคคลขะ   ถ้าต้องหัก ณ ที่จ่าย 15%สำหรับค่าจ่ายต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานที่เช่าที่เมืองจีนและค่าเดินทาง ทางคนจีนอาจจะไม่ยอม  และบริษัทอาจจะต้องออกค่าภาษีให้  

รบกวนช่วยชี้แนะว่าต้องทำอย่างไรถึงไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย 15% สำหรับค่าใช้จ่ายที่คนจีนได้ทดลองจ่ายไป

จอย:
และต้องยื่น ภงด 54 ต้องยื่น ภ.พ 36 อีก หรือไม่

อ้วน:
1.  ให้เนื้อหาในสัญญาระบุว่าหากมีรายจ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานตามสัญญาได้  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ดังนั้นเมื่อทางผู้รับจ้างได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายแทนบริษัทไปก่อนแล้ว  ทางบริษัทก็จะต้องจ่ายคืนเงินที่ทางผู้รับจ้างทดรองไปก่อน  ก็ไม่ต้องมีภาระหักภาษี ณ ที่จ่ายในส่วนนี้  แต่อาจจะเป็นปัญหากับทางบริษัทในการที่จะนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาบันทึกเป็นรายจ่ายเนื่องจากยากต่อการพิสูจน์  และเอกสารหลักฐานอาจจะไม่สมบูรณ์ครับจึงอาจจะต้องเลือกครับว่า  จะหักภาษ๊ ณ ที่จ่ายแต่มีหลักฐานในการลงบัญชี โดยอาจจะทำว่าออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนก็ได้ครับ ( น่าจะเหมาะสมที่สุด ) หรือทำเป็นเงินทดรองจ่าย  ซึ่งไม่แน่ว่าจะสามารถลงเป็นรายจ่ายได้2.  เมื่อบริษัทฯ มีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) นอกจากที่ระบุไว้ในวรรคสาม ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอันตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้  ตามมาตรา 50 (1)  แล้วนำส่งตามแบบ ภงด.54  http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50และตามความเห็นส่วนตัว  ในกรณีนี้ผมมองว่าเป็นบริการนำเข้า  จึงต้องนำส่ง ภพ.36  ด้วยครับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 104/2544

http://www.rd.go.th/publish/3549.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม