www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อสมุดเช็คจากธนาคาร มากๆ สามารถลดอากรได้หรือไม่

(1/1)

เจี๊ยบ:
ขอทราบระเบียบและวิธีการด้วยครับ

007:
ไม่ได้ครับ  อากรเช็ค รวมอยู่ในค่าเช็คแต่ละใบแล้วครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม