www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/1)

เกษตรกร:
บริษัท ทำสินค้าเกษตรและเลี้ยงปลา

ผลิตสินค้าออกจำหน่ายคือ

ปลาร้าใส่กระปุกพลาสติก

ปลาแดดเดียวคลุกงา

ไส้กรอกปลา

ปลาเค็มแช่เกลือใส่กระปุก

สินค้าเหล่านี้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

town:
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากแปรรูปแล้ว  ตามมาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้(ข) การขายสัตว์ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และในกรณีสัตว์ไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ ไข่ น้ำนม และวัตถุพลอยได้จากสัตว์ ทั้งนี้ ที่อยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือด้วยการจัดทำหรือปรุงแต่งโดยวิธีการอื่น หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีก หรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ทำให้แห้ง บด ทำให้เป็นชิ้นหรือด้วยวิธีอื่น แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.29/2535 )

( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 3) )http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata81

honey:
น้ำผึ้งมีvatหรือเปล่าครับ ผมเคยซื้อในห้างบางห้างก็มีvat บางห้างก็ไม่มีvat ตกลงมีหรือไม่มีครับ

ธีรนันท์:
ขายอาหารตามสั่งยกเว้นvatหรือเปล่าคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม