www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

(1/1)

แมว:
เลขที่ข่าว  ปชส.     20/2550วันที่แถลงข่าว        6  มิถุนายน   2550เรื่อง      มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550    กรมสรรพากรได้เชิญผู้แทนจาก   ก.ล.ต.  และสมาคม   บริษัทจัดการลงทุน มาร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ภายหลังจากที่กองทุนดังกล่าวได้มีการซื้อขายมาแล้ว 5 ปี   ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น                       นายสาธิต  รังคสิริ    รองอธิบดีกรมสรรพากร    ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร     กล่าวว่า “ที่ประชุมมีความเห็นเบื้องต้นร่วมกันว่า  ควรทำการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการลงทุนใน RMF  ให้มีลักษณะเดียวกับการลงทุนใน กบข.    และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากว่ากองทุนทั้ง 3 นั้น     มีลักษณะและวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ยังคงสิทธิให้กรณีการถือครองหน่วยลงทุนมาแล้ว  5 ปี  ให้ได้สิทธิในการยกเว้นภาษี  capital gain  ไว้เช่นเดิม    โดยไม่มีผลกระทบกับนักลงทุนที่ได้ลงทุน ใน RMF  ไปก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของการหักค่าลดหย่อนได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการลงทุนใน กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไป   ซึ่งกรมสรรพากรได้รับความเห็นของที่ประชุมเพื่อจะได้นำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไป” 007:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม