www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าสิทธิการเช่า

(1/2) > >>

banana:
1.ค่าสิทธิการเช่า(อสังหาริมทรัพย์)เหมือนค่าเซ้งสิทธิไหมค่ะ ต้องหัก ณ ที่จ่ายรึเปล่า

2.ค่าสิทธิการเช่าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนค่าเช่ามั้ยค่ะ

3.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเสียภาษีประเภทใดบ้างค่ะ

ถ้าใครทราบช่วยตอบทีน่ะค่ะ..ขอบคุณมากค่ะ

007:
1.ค่าสิทธิการเช่า(อสังหาริมทรัพย์)เหมือนค่าเซ้งสิทธิครับ เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า ถ้าไม่จ่าย ก็ไม่ให้เช่า ดังนั้นต้องหัก ณ ที่จ่าย 5%

2.ค่าสิทธิการเช่าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนค่าเช่าครับ

3.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ารายได้ถึง 1.8 ล้าน และเสียภาษีสิ้นปีครับ

....:
คิดว่า.......ค่าสิทธิการเช่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่มีรูปร่าง ถ้าถึงเกณฑ์ก็ต้องเสีย vat นะ

....:
อ้อ แต่ต้องดูด้วยนะว่า  เฉพาะกรณีที่เอาอสังหาฯ นั้นมาใช้ในกิจการที่ต้องเสีย vat หรือใช้ทั้งที่ได้รับยกเว้นและไม่ได้รับยกเว้น vat นะ  แต่ถ้าเอาไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้น vat ก้อยกเว้น vat เหมือน  คห.1

007:
ตามคำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 90/2542 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 81(1)(ต) การโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 77/1(8) และ (9) และการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/3565.0.htmlข้อ 4 กรณีผู้ประกอบการได้รับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลอื่น ซึ่งสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง และผู้ประกอบการได้ใช้สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากผู้ประกอบการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างตามมาตรา 77/1(8) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อ ได้รับชำระค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิการเช่ากรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ได้ใช้สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หากผู้ประกอบการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ผู้ประกอบการไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่ใช่การประกอบการในทางธุรกิจที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสรุป ประเด็นที่จะใช้โต้แย้งการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับชำระค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิการเช่า จุดสำคัญจะต้องพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่เชื่อให้ได้ว่าการโอนสิทธิการเช่า ไม่มีค่าตอบแทน เมื่อไม่มีค่าตอบแทนก็ไม่มีตัวฐานที่จะใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ( แต่เจ้าหน้าที่สรรพากรมีอำนาจประเมินได้ครับ )

ถ้าเป็นผม ผมจะพิจารณาดูว่า โดยปกติผู้ให้เช่าได้มีการเรียกเก็บผลประโยชน์อื่นใด จากผู้เช่านอกจากค่าเช่าหรือไม่ เพราะถ้ามีก็จะดูว่าเป็นปกติที่ธรรมเนียมปฏิบัติจะต้องมีการเรียกเก็บ เจ้าพนักงานสรรพากรก็คงไม่เชื่อถ้าเราบอกว่าไม่ได้รับผลประโยชน์จากการโอนสิทธิที่เหลืออีกครี่งปีให้กับบุคคลอื่นครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม