www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะบันทึกบัญชีตัดสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพอย่างไร

(1/1)

โมนา:
สินค้าคงเหลือเป็นหมึกของเครื่องปริ้นเตอร์เมื่อเช็คสต็อค

แล้วพบว่าสินค้าดังกล่าวเสื่อมสภาพจะมีวิธีการบันทึกบัญชี

อย่างไรเพราะกระทบกับสินค้าคงเหลือและต้นทนขาย

Nat:
ลงบัญชีแบบไหนครับ periodic หรือ perpetual

กรณีลงแบบ periodic และต้องการตัดจำหน่ายทิ้งให้ทำตามประกาศของสรรพากรเกี่ยวกับการทำลายสินค้า คือ แจ้งให้สรรพากร ผู้สอบบัญชี วันเวลา ที่จะทำลายสินค้า และทำรายงานการทำลายสินค้า มีผู้อนุมัติจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีรับทราบ และผู้สอบบัญชีเป็นพยาน ส่วนสรรพากรจะมาไม่มาก็ได้ครับ ถือว่าแจ้งแล้ว  บัญชีไม่ต้องลงครับ เพราะเมื่อสิ้นปีรายการสินค้าดังกล่าวจะถูกตัดออกจากยอดสินค้าปลายปีที่จะนำไปปิดเข้าต้นทุนขายอยู่แล้วกรณีที่ไม่ต้องการตัดจำหน่ายออกจากบัญชี แค่ต้องการตั้งค่าเผื่อฯ  ให้ตั้ง 100% ของราคาทุนเลยครับ กรณีที่ขายไม่ได้แล้ว  โดยบันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต สินค้าด้อยคุณภาพ (หรือชื่ออื่นก็ได้ครับ)-P&L

เครดิต ค่าเผื่อสินค้าด้อยคุณภาพ (ฯลฯ)-BS เป็นตัวหักสินค้าคงเหลืออานะ:
ถ้ากิจการขายสินค้า มีสินค้าประเภทกันความร้อน ซื่งเป็นสินค้าล้าสมัย และไส้กรองอากาศซึ่งเสื่อมสภาพ ถ้าเจ้าของกิจการมาปรึกษาเราในฐานะผู้ทำบัญชี เราจะแนะนำอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร พร้อมหลักการบันทึกบัญชี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม