www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่อง การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อย

(1/1)

แมว:
เลขที่ข่าว    ปชส.   18/2550วันที่แถลงข่าว     29  พฤษภาคม   2550เรื่อง   การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม โดยได้มีการปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการหักค่าลดหย่อนประเภทดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ที่ได้จ่ายให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ นายจ้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือ SPV ที่เข้ารับช่วงสิทธิเป็นเจ้าหนี้เงินกู้แทนกลุ่มข้างต้น และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากเดิม 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท ทั้งนี้ จะมีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้ปีภาษี 2550 เป็นต้นไป                      นายสาธิต รังคสิริ รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ในการปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวนั้น จะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรบ้าง แต่จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น และสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้มีเงินได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีในระยะยาวต่อไป” มีผลใช้แน่นอนแล้วค่ะ

town:
เย่ เย่  ดีใจจัง  และขอขอบคุณพี่แมว ผู้น่ารักและใจดี ที่มักจะอัพเดทข่าวสารให้เสมอๆ ครับ

นันท์นรี พาชีทูล:
ขอทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีซื้อบ้านในปี 2552

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม