www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

(1/1)

ไจ่ไจ๋:
บริษัทฯ จ่ายค่าฝึกอบรมพนักงาน โดยใบเสร็จรับเงินที่ได้รับนั้น แยก เป็น

1.ค่าฝึกอบรม ออกโดย บ. ก จำกัด

2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ออกโดย ร้าน ข.

3.ค่าของว่าง ออกโดย นส. สมวัย

ถามว่า บริษัทฯ สามารถบันทึก ทั้ง 3 รายการเป็น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ได้หรือไม่  และ หักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้ง 3 รายการ ได้หรือไม่

Nat:
ได้ครับ แต่หัก ณ ที่จ่ายเฉพาะข้อ 1 ครับ

อ้วน:
ต้องการทราบว่าใบกำกับภาษีที่ออกเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นคชจ.ที่จัดงานปีใหม่ ไม่ทราบว่านำมาเครดิตภาษีซื้อได้หรือไม่ เพราะอะไรคะ ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม