www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีต้องห้าม

(1/2) > >>

มือใหม่:
ภาษีต้องห้ามประกอบด้วยอะไรบ้าง

อ้วน:
ถ้าพูดถึงภาษีต้องห้าม  ผมจะนึกถึงภาษี  2  ตัวครับคือ

1. รายจ่ายต้องห้าม  ( จะเกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ) กล่าวคือในทางประมวลรัษฎากรได้กำหนดตามมาตรา มาตรา 65 ทวิ ว่าการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  หนึ่งในข้อกำหนดคือ รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย  ดังนั้นรายจ่ายตามมาตรา  65 ตรี ( หาอ่านรายละเอียดได้จากเว็ปสรรพากรhttp://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_3 )  ต้องบวกกลับในการคำนวณภาษี  ซึ่งก็คือรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล2.  ภาษีซื้อต้องห้าม  จะเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  โดยประมวลรัษฎากรได้กำหนดในมาตรา 82/5 ว่าภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/3  ซึ่งก็คือการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี  ( หาอ่านรายละเอียดได้จากเว็ปสรรพากรhttp://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_5 ) ดังนั้นหากผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาษีซื้อที่เข้าลักษณะตามมาตรา 82/5  ก็ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อดังกล่าวมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับ  ซึ่งก็คือ ภาษีซื้อต้องห้าม

   

วรสรรค์:
ภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษี

1.กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ

2.ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

3.ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ ได้แก่ ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

4.ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

-ค่ารับรอง หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรอง หรือให้บริการแก่บุคคลใดและไม่ว่าจะอำนวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา

-ค่าสิ่งของหรือประโยชน์ที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้เป็นการรับรองหรือบริการ

5.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

6.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

7.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ

8.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต่อมาได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะที่ได้กระทำภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

10.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมิได้ตีพิมพ์ขึ้นหรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

11.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนา (Copy) แต่ไม่รวมถึงใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำรวมกับเอกสารการค้าอื่นซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ และใบกำกับภาษีซื้อมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย

12.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับไว้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เด็กอยากรู้:
ห้ามเด็กนักเรียน

นัด:
คุณเขียนขึ้นมาจากความรู้เองถือว่าคุณมีความสามารถในระดับหนึ่งที่น่าชื่นชมนะ เราขอศึกษาความรู้จากคุณบ้างนะ   ขอบคุณคะ.......

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม