www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายที่ต่างประเทศและผู้รับอยู่ต่างประเทศ

(1/2) > >>

Chatree P.:
ผมขอปรึกษาเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังนี้ครับ

บริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษา (Consultancy fee) โดยการจ่ายเงิน ได้จ่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่อยู่ต่างประเทศ และการจ่าย จ่ายโดยตรงที่ต่างประเทศ โดยกรรมการเป็นผู้จ่ายเองตอนที่บินไปทำธุระที่ต่างประเทศ คำถามคือ Case นี้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% หรือไม่ต้องหัก มีข้อยกเว้นใด ๆ หรือไม่ เพราะว่าผู้จ่ายไม่ได้เตรียมและเขียนหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายไปด้วย (หมายถึงรายการนี้เกิดที่  Site งาน) แต่ทางแผนกบัญชีที่ประเทศไทยต้องบันทีกบัญชี เป็นค่าที่ปรึกษา รบกวนตอบปัญหานี้ให้ด้วยครับ จักขอบพระคุณมาก

007:
ถ้าจะบันทึกเป็นรายจ่ายของบริษัท ก็ต้องหัก 15% เมื่อจ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับ

อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย ลองค้นหาคำว่า ภาษีซ้อน ในช่องค้นหานะครับ 

town:
ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะดูว่ามีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามประเภทเงินได้ที่กฏหมายกำหนดให้หักไว้หรือไม่  ถ้าใช่เงินได้ตามประเภทที่กฏหมายกำหนดให้หัก  ผู้จ่ายก็มีหน้าที่จะต้องหัก  โดยไม่สนใจว่าจะจ่ายเงินด้วยวิธีการใด  ดังนั้นในกรณีนี้  แม้กรรมการจะนำเงินไปจ่ายเองที่ต่างประเทศ  ก็ไม่ทำให้ภาระหน้าที่ในการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายหมดไปครับ  ทางกิจการยังมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งอยู่ครับ  ส่วนในเรื่องของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นผมก็ไม่มีความรู้ครับว่า  ทางต่างประเทศจะสามารถใช้แบบไทยๆ ได้หรือไม่  คงต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทในต่างประเทศดูครับ

เบญ:
ขอดิฉันขอเรียนถามข้อสงสัยเรื่องการถูกหักภาษี ณที่จ่าย 15% ค่ะ เนื่องจากดิฉันได้ค่าตอบแทนการค่าปรับดอกเบี้ยจากโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมล่าช้าไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนดเวลา ทางโครงการฯแจ้งว่าจะให้ค่าปรับดอกเบี้ย พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เพราะดิฉันตอนที่จะได้รับเงินค่าปรับ ตัวดิฉันมาเที่ยวต่างประเทศเป็นเวลา 4 เดือนและมีกำหนดจะกลับก่อนวันที่จะได้รับเงินค่าปรับนี้ แต่ทางโครงการฯ ถือว่าดิฉันพำนักอยู่ต่างประเทศถาวร แล้วจะหักภาษีดังกล่าวถึง 15% นั้นถูกต้องหรือไม่ แล้วถ้าจะต้องถูกหักเพราะดิฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยจะถูกหักภาษีดังกล่าวเท่าใด

P:
กรณ๊ที่บริษัทฯ ในประเทศต้องจ่ายค่าบริการให้บริษัท ต่าง

ประเทศ โดย หักภาษี 15 % แต่ในกรณีที่บริษัทฯต่างประเทศไม่ยอมให้หัก ถามว่าบริษัทฯ ในประเทศสามารถออกภาษีแทนให้ได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม