www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบริหารต้นทุนในการชำระหนี้สินค้าสกุลต่างประเทศ

(1/1)

ทรงธรรม:
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้ามาเพื่อขายในประเทศ ซื้อสินค้ามาด้วยเงินสกุลดอลล่าร์ ในหนึ่งเดือนนำเข้าสินค้าสามถึงแปดครั้งต่อเดือน เวลาที่บันทึกต้นทุนจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามใบขน พอสิ้นเดือนทำการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย ถ้าอยากจะซื้อ Forward Contract เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  ควรมีวิธีการคิดอย่างไร เวลาที่ต้องชำระค่าสินค้าให้กับบริษัทฯ ต่างประเทศโดยคำนวณรอบบิลของแต่ละเดือนเพื่อตัดชำระหนึ่งครั้ง (สำหรับการหาวันที่โอนเงิน จะใช้วิธีWeighted Average เพื่อนำวันที่ครบกำหนดชำระในเดือนทั้งหมดแต่ละตัวมาเฉลี่ยหาวันที่เหมาะสมในการโอนเงิน) แต่ต้นทุนของบิลทั้งหมดในแต่ละเดือนนั้นต้องทำคำนวณแบบ Weighted Average Cost ด้วยหรือไม่ ช่วยตอบด้วยค่ะ

ปวรปัณวรรธน์:
เรื่องของการซื้อ Forward rate กับการลงบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนคนละเรื่องกันครับ  การลงบัญชีต้นทุนต้องบันทึกต้นทุนตามอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารพาณิชย์หรือของธนาคารแห่งประเทศไทย ลองกลับไปดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548

เรื่อง      การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)  มาตรา 65 ทวิ (8) และมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากรต้องบันทึกต้นทุน คือซื้อสินค้า (กรณี Periodic) และเจ้าหนี้การค้า โดยดูอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันของเข้า (เงื่อนไข CIF) เป็นอัตราของธนาคารนะครับ ไม่ใช่อัตราที่ระบุอยู่ในใบขนสินค้า เมื่อชำระเงินขึ้นอยู่กับว่าซื้อ Forward rate ไว้หรือเปล่า ถ้าไม่ซื้อผลต่างก็คืออัตรา ณ วันชำระกับอัตรา ณ วันบันทึกซื้อสินค้า เป็นกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนครับ  ถ้าซื้อ Forward rate ผลต่างระหว่าง Forward rate กับอัตราที่บันทึกซื้อสินค้า เป็นกำไร หรือ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนครับ  ส่วนเมื่อสิ้นปีหากมียอดหนี้ต่างประเทศคงเหลือก็ต้องปรับมาเป็นอัตรา ณ วันสิ้นปีครับส่วนการซื้อ Forward rate ส่วนมากจะไม่มีการบันทึกบัญชีครับ ถ้าไม่ใช่มาตรฐานของต่างประเทศ IAS หรือ USGAAP สำหรับมาตรฐานของ IAS ฉบับที่ 39 จะรับรู้ราคาตลาดของ Forward rate ว่าเป็นกำไรหรือขาดทุน ตรงนี้ไม่อธิบายนะครับ

ตามประกาศของกรมสรรพากรให้บันทึกบัญชีทั้งฝั่งสินทรัพย์และหนี้สิน แต่สุดท้ายมันก็ Off-set กันอยู่ดี จึงไม่ค่อยบันทึกกันการซื้อ Forward rate หากมีการชำระเพียงเดือนละครั้ง ควรทำการตกลงกับ suppliers ว่าจะชำระกลางเดือนของเดือนที่ถึงกำหนดชำระ เช่น ทุกวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งจะมีบางบิลจ่ายก่อน บางบิลจ่ายหลัง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาการบันทึกบัญชีตอนชำระเงินกรณีซื้อ Forward rate แนะนำให้ซื้อ Forward rate ในจำนวนที่เท่ากับชุด Invoice ที่ต้องจ่าย จะได้ไม่มีปัญหาในการทำถัวเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยน

007:
ขอบคุณ คุณปวรปัณวรรธน์ ครับ และยินดีต้อนรับผู้ใจดีอีกคนนะครับ

ปวรปัณวรรธน์:
ยินดีครับ

ฟ้าค่ะ:
ขอบคุณค่ะคุณปวรปัณวรรธน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม