www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เช็คจ่ายรอตัดบัญชี

(1/1)

ริน:
เช็คจ่ายรอตัดบัญชีอยู่หมวดอะไรกันแน่คะ

จะบันทึกเป็นหมวดสินทรัยพ์อื่น ด้านเครดิตหรือว่า

อยู่หมวดหนี้สิน ในกรณีที่เราจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไปนะค่ะ

101:
หมวด 2 ซิคะ

007:
ใช่แล้วครับคุณ 101

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม