www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัวอย่างรายงานประชุมเพื่อขอ เปิด O/D กับธนาคาร

(1/1)

สุมาลี เกื้อกูล:
ต้องการเปิดO/D กับธนาคาร กสิกรไทย ในรูปแบบบริษัท

โดยกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ วงเงินขอ 1,500,000 บาท

007:
ขอบคุณ คุณแมวครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม