www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่า work permit

(1/1)

บี:
อยากทราบว่าถ้าบริษัทรับคนมาทำงานแล้วออกค่า work permit ให้ดังนั้นจะรวมค่าใช้จ่ายนี้เป็นเงินได้ของคนดังกล่าวในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือมั้ย

a-man:
ถ้าถือเป็นรายจ่ายของกิจการ  ก็จะต้องถือเป็นเงินได้ของบุคคลธรรมดาด้วยจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม