www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารเพื่อการบันทึกบัญชี

(1/1)

Meichai:
บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไป Training ที่ต่างประเทศ อยากทราบว่านอกจาก Invoice ทีต่างประเทศเรียกเก็บแล้วควรจะต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติม เพื่อการบันทึกบัญชีอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ

แมว:
1. ใบเสร็จรับเงิน

2. ต้องมีการหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ ดูอนุสัญญาภาษีซ้อนด้วยค่ะ

3. จ่ายเงินอย่างไร ผ่านแบงค์ชาติหรือไม่

4. ควรมีรูปประกอบน่ะ

5. หนังสือ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทั้งหมดค่ะ

6. นโยบายของบริษัท มีพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร

7. รายงานการประชุม ถ้ามีก็ดีน่ะทั้งหมดที่แจ้งนั้น บางอย่างอาจจะไม่ต้องก็ได้ แต่ที่ตัวเองทำจะมีทั้งหมดนี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแล้ว ไม่ต้องถามอะไรเลยค่ะ เผอิญของบริษัท มูลค่าหลายแสนบาทค่ะ

Meichai:
ขอบคุณสำหรับคำตอบของคุณแมวด้วยนะคะ ชัดเจนดีค่ะ

007:
สุดยอดของคำตอบครับ คุณแมวนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม