www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องสำรอง

(1/1)

win500:
ลูกหนี้ไม่ชำระแบงก์สามเดือนแบงก์ต้องสำรองเท่าไรและรวมถึงฟ้องด้วยของธนาคารกสิกรไทย

a-man:
ฮืม  เท่าที่รู้  ถ้าไม่ชำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน  ก็สามารถตั้งสำรองได้ทั้งจำนวนจ๊ะ  ส่วนขั้นตอนในการฟ้องร้องคงเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายกฏหมายขอ่งทางธนาคาร  ที่จะดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทนะจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม