www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 คืออะไร มีเนื้อหาว่ายังไงบ้างค่ะ

(1/1)

nnkp:
อยากรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ด่วนมากเลยค่ะ เพราะว่ากะลังจะสอบแล้ว

007:
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุลจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งอาจมีผลให้ต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบดังกล่าวเป็นวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากวิธีการตรวจสอบตามปกติซึ่งวิธีการตรวจสอบตามปกติอาจใช้ตรวจสอบรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นหลังวันสิ้นงวดเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด เช่น การทดสอบการตัดยอดสินค้าคงเหลือและการชำระหนี้

วิธีการตรวจสอบที่ช่วยให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจต้องนำผลกระทบมาปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มีดังนี้

- การสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบุถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

- การอ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการตนวจสอบ สำหรับการประชุมที่มีขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุลและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมซึ่งยังมิได้จัดทำรายงานการประชุมไว้

- การอ่านงบระหว่างกาลครั้งหลังสุด งบประมาณ ประมาณการกระแสเงินสดและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม

- การสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้สอบถามไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรกับทนายความของบริษัทเกี่ยวกับคดีความและการเรียกร้องค่าเสียหาย

- การสอบถามผู้บริหารของบริษัทว่ามีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ เช่น

1) ภาระผูกพัน การกู้ยืมหรือการค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่

2) การออกหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ การตกลงควบบริษัท การเลิกกิจการ

3) ความคืบหน้าของความเสี่ยงและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

4) รายการปรับปรุงทางการบัญชีที่ผิดปกติหรือต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

5) ฯลฯ

ลูกเกด:
อยากทราบเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 401 และ 1008 ค่ะ เอาไปทำรายงานค่ะ หาไม่ได้เลยค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ  ด่วนค่ะ  ขอบคุณค่ะ

มาย:
หลักฐานที่ใช้ในการสอบบัญชีมีอะไรบ้างคะ

ช่วยตอบหน่อย

จะเอาไปทำรายงานค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม