www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าเราซื้อ เครื่องใช้สำนักงานเช่น mp3 แต่จะไม่ลงบัญชีเป็นสินทรัพย์จะลงเปฌนบัญชีอะไรแทนค่ะ

(1/2) > >>

mk:
เช่นการซื้อ แมกซ์ ตัวใหญ่ถ้าเราไม่มีการลงบัญชีวัสดุสำนักงาน จะลงเป็นบัญชีอะไรได้บ้างค่ะ

PA:
นโยบายการบันทึกสินทรัพย์แล้วแต่บริษัทแต่ละบริษัทจะตั้งเกณฑ์ในการบันทึก (Capitalized asset)  แต่ส่วนมากถ้าอายุใช้งานเกิน 1 ปีก็มักจะบันทึกเป็นสินทรัพย์เลย บางที่ดูตรงราคาสินทรัพย์ ถ้าถึง 2,000 บาท ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคา  อุปกรณ์สนง. ทั่วไปถ้าราคาไม่ถึง 2,000 บาท ส่วนมากลงเป็นวัสดุสำนักงานครับ

town:
ตามหลักการบัญชี  หากทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุการใช้งานเกิน 1 รอบปีบัญชี  ก็จะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์  ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม  แต่ในทางปฏิบัติ  หากจะต้องมีการบันทึกสินทรัพย์ทุกๆ รายการที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 รอบปีบัญชี  ก็จะเป็นภาระและไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นบางบริษัทจึงได้มีการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้  หากมองตามหลักบัญชีก็จะต้องถือว่าไม่ถูกต้อง  แต่หากไม่มีสาระสำคัญ  จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้ครับ  เช่น  วัสดุสำนักงาน , วัสดุสิ้นเปลือง , ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  เป็นต้นครับ

101:
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่ะ

town:
มูลค่าไม่สูงมาก  มักจะบันทึกเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนในปีที่เกิดรายการครับ  แต่หากจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตอนซื้อมาก็จะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชี " ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ "  เมื่อมีการเบิกใช้  ก็ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่เบิกใช้จริง  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า " ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ตัดจ่าย "  แต่ในทางปฏิบัติไม่มีใครนิยมทำกันครับ  เพราะไม่มีสาระสำคัญ และเสียเวลาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม