www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นภาษีซื้อซ้ำ

(1/1)

ดาวกระจาย:
ภาษีซื้อของปี 49 เราเพิ่งจะมาทราบเมื่อปี 50คือ ยื่นไปเมื่อเดือน 10/49 แล้ว แต่นำมายื่นเมื่อเดือน 11/49 อีกพอทราบในปี 50 เราจึงยื่นออกในปี 50 โดยเสียเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม ไม่ทราบว่าในการลงบัญชีเพื่อปรับปรุงในปี 49 ในลักษณะนี้ถูกต้องหรือไม่

เมื่อก่อนที่ทราบ...

เดบิต สินค้า

        ภาษีซื้อ

   เครดิต เงินสด

ปรับปรุง ณ สิ้นปี 49...

เดบิต เงินสด

     เครดิต  สินค้า

               ค้างจ่ายกรมสรรพากร(ยอดภาษีซื้อ)

ถูกหรือไม่คะ เพราะส่วนตัวเห็นว่าภาษีซื้อนั้นได้ใช้ไปแล้วและตรงตามแบบ ภ.พ.30 ถ้าจะไปเครดิตในด้านภาษีซื้อก็จะไม่ตรงตามแบบ ภ.พ.30 และบัญชีค้างจ่ายกรมสรรพากร ก็จะไปตัดจ่ายในปี 50 เมื่อยื่นภาษีซื้อตัวนั้นออก ถูกต้องหรือไม่ประการใดช่วยชี้แนะด้วย ขอบคุณค่ะ  

town:
10/49  

บันทึกโดย

Dr.  สินค้า    100

Dr.  ภาษีซื้อ    7

Cr.  เงินสด   10711/49  บันทึกโดย

Dr.  สินค้า    100

Dr.  ภาษีซื้อ    7

Cr.  เงินสด   107ปรับปรุงรายการบันทึกซ้ำของเดือน 11/49

Dr.  เงินสด  107

Cr.  สินค้า  100

Cr.  ภาษีซื้อ   7อีกรายการที่ต้องบันทึก

Dr.  รายจ่ายต้องห้าม  7

Cr.  เจ้าหนี้สรรพากร   7

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม