สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
  • 26/08/2019 01:22:40 PM
  • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: * * * การยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) * * *  (อ่าน 3589 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

007

  • บุคคลทั่วไปดูได้ที่นี่

www.bot.or.th/bothomepage/General/Survey/Form3_1_intro.doc">http://www.bot.or.th/bothomepage/General/Survey/Form3_1_intro.doc

คำชี้แจงในการยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1)

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ส.บช.3/1

1. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีบุคคลธรรมดาหรือ

    นิติบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง    

2. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

    ที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

4. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ

    กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มีการลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การมี

    กิจการสำนักงานสาขาหรือตัวแทนในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือ

    นิติบุคคลในต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของ

    ทุนทั้งหมดของกิจการหรือของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี

กำหนดเวลายื่นแบบ

ผู้มีหน้าที่ตามข้อ 1- 4 ข้างต้น ต้องยื่นแบบ ส.บช.3/1 ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้น

งบการเงินที่มี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป สำหรับธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดไม่ตรงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ให้ใช้ข้อมูลงบดุลภายในที่ปิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สำหรับข้อมูลที่ได้จากงบกำไรขาดทุนให้ใช้ข้อมูล

ทั้งปีกรอกในแบบ ส.บช.3/1 และยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลการลงทุนระหว่างประเทศในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลในระยะเวลาเดียวกัน

เอกสารที่ต้องยื่น

แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) จำนวน 1 ฉบับ และทำสำเนาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ

การรับแบบ ส.บช.3/1

1. รับแบบพิมพ์ ส.บช.3/1ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่อยู่

    ที่ปรากฏในการยื่นแบบ

2. Download จาก www.bot.or.th/bothomepage/General/Survey/Form3_1.doc มี 2 ทางเลือก คือ

2.1 กรอกข้อมูลในไฟล์ แล้วพิมพ์แบบ พร้อมลงชื่อและประทับตรา

2.2 Download แบบ ส.บช.3/1 กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อแล้วส่ง soft file ทาง E-mail  

3. รับแบบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bot.or.th กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อแล้ว submit (วิธีนี้จะใช้ได้

     ตั้งแต่พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป ผู้ยื่นแบบควรเลือกใช้วิธีนี้ เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

     มากที่สุด)

การยื่นแบบ ส.บช.3/1

1. ในกรณีที่เป็นรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคมของทุกปี ยื่นพร้อมกับการนำส่งแบบนำส่ง

    งบการเงิน (แบบ ส.บช.3) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ

2. ยื่นโดยตรงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย

2.1 ทางไปรษณีย์ส่งไปที่

         ทีมฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ส่วนสถิติดุลการชำระเงิน

   ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

         273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม

   กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ

2.2 ทางโทรสาร : 0-2283-6299, 0-2283-5308 หรือ

   2.3 ทาง E-mail : form45@bot.or.th * หรือ

2.4 ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต *

* ไม่ต้องยื่นแบบที่เป็นกระดาษตามไป

สถานที่ยื่นแบบ ส.บช.3/1

กิจการที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร

1. ยื่นแบบ ส.บช.3/1 พร้อมกับแบบ ส.บช.3 ที่ยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งทาง

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

2. ยื่นแบบ ส.บช.3/1 ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หรือตามวิธีที่

    กล่าวข้างต้น

กิจการที่ตั้งในต่างจังหวัด ยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ตั้งกิจการ และสามารถยื่นให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงตามที่อยู่และวิธีที่ระบุไว้ข้างต้น

คำเตือน

การกรอกข้อมูลในแบบ ส.บช.3/1 ที่เป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และก่อนยื่นแบบ ส.บช.3/1 ต้องตรวจสอบว่า ได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง

ตรงตามความเป็นจริง และตอบคำถามครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2283-5155, 5165, 5649, 6278, 6884, 6889, 6892-3, 6895

                                              0-2356-7419, 7601-2, 7604, 7607, 7609

payear_s

  • บุคคลทั่วไป

ยื่นแบบส.บ.ช.3 และ ส.บ.ช.3ใช่งบการเงินอย่างละกี่เล่มและกรรมการต้องเซ็นต์รับรองงบการเงินทุกหน้าหรือไม่
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.105 วินาที กับ 22 คำสั่ง