www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

* * * การยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) * * *

(1/1)

007:


ดูได้ที่นี่

http://www.bot.or.th/bothomepage/General/Survey/Form3_1_intro.doc

คำชี้แจงในการยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1)

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ส.บช.3/1

1. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีบุคคลธรรมดาหรือ

    นิติบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง    

2. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

    ที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

4. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ

    กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มีการลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การมี

    กิจการสำนักงานสาขาหรือตัวแทนในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือ

    นิติบุคคลในต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของ

    ทุนทั้งหมดของกิจการหรือของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี

กำหนดเวลายื่นแบบ

ผู้มีหน้าที่ตามข้อ 1- 4 ข้างต้น ต้องยื่นแบบ ส.บช.3/1 ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้น

งบการเงินที่มี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป สำหรับธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดไม่ตรงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ให้ใช้ข้อมูลงบดุลภายในที่ปิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สำหรับข้อมูลที่ได้จากงบกำไรขาดทุนให้ใช้ข้อมูล

ทั้งปีกรอกในแบบ ส.บช.3/1 และยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลการลงทุนระหว่างประเทศในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลในระยะเวลาเดียวกัน

เอกสารที่ต้องยื่น

แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) จำนวน 1 ฉบับ และทำสำเนาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ

การรับแบบ ส.บช.3/1

1. รับแบบพิมพ์ ส.บช.3/1ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่อยู่

    ที่ปรากฏในการยื่นแบบ

2. Download จาก www.bot.or.th/bothomepage/General/Survey/Form3_1.doc มี 2 ทางเลือก คือ

2.1 กรอกข้อมูลในไฟล์ แล้วพิมพ์แบบ พร้อมลงชื่อและประทับตรา

2.2 Download แบบ ส.บช.3/1 กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อแล้วส่ง soft file ทาง E-mail  

3. รับแบบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bot.or.th กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อแล้ว submit (วิธีนี้จะใช้ได้

     ตั้งแต่พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป ผู้ยื่นแบบควรเลือกใช้วิธีนี้ เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

     มากที่สุด)

การยื่นแบบ ส.บช.3/1

1. ในกรณีที่เป็นรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคมของทุกปี ยื่นพร้อมกับการนำส่งแบบนำส่ง

    งบการเงิน (แบบ ส.บช.3) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ

2. ยื่นโดยตรงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย

2.1 ทางไปรษณีย์ส่งไปที่

         ทีมฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ส่วนสถิติดุลการชำระเงิน

   ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

         273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม

   กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ

2.2 ทางโทรสาร : 0-2283-6299, 0-2283-5308 หรือ

   2.3 ทาง E-mail : form45@bot.or.th * หรือ

2.4 ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต *

* ไม่ต้องยื่นแบบที่เป็นกระดาษตามไป

สถานที่ยื่นแบบ ส.บช.3/1

กิจการที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร

1. ยื่นแบบ ส.บช.3/1 พร้อมกับแบบ ส.บช.3 ที่ยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งทาง

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

2. ยื่นแบบ ส.บช.3/1 ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หรือตามวิธีที่

    กล่าวข้างต้น

กิจการที่ตั้งในต่างจังหวัด ยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ตั้งกิจการ และสามารถยื่นให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงตามที่อยู่และวิธีที่ระบุไว้ข้างต้น

คำเตือน

การกรอกข้อมูลในแบบ ส.บช.3/1 ที่เป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และก่อนยื่นแบบ ส.บช.3/1 ต้องตรวจสอบว่า ได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง

ตรงตามความเป็นจริง และตอบคำถามครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2283-5155, 5165, 5649, 6278, 6884, 6889, 6892-3, 6895

                                              0-2356-7419, 7601-2, 7604, 7607, 7609

town:
ขอบคุณครับ

payear_s:
ยื่นแบบส.บ.ช.3 และ ส.บ.ช.3ใช่งบการเงินอย่างละกี่เล่มและกรรมการต้องเซ็นต์รับรองงบการเงินทุกหน้าหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม