www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรมสรรพากรเตือนบริษัท ฯ ยื่น แบบ ภงด.50

(1/2) > >>

แมว:
เลขที่ข่าว    ปชส.   15/2550วันที่แถลงข่าว     11 พฤษภาคม 2550เรื่อง   กรมสรรพากรเตือนบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 52 และ ภ.ง.ด. 55 ภายใน 30 พฤษภาคม 2550---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     กรมสรรพากรเตือนบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 52 และ ภ.ง.ด. 55 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 พร้อมขอความร่วมมือให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง                      ด้วยขณะนี้เป็นช่วงกำหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี2549 สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิและสมาคม  ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ  วันที่31  ธันวาคม 2549   ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 52 และ ภ.ง.ด. 55 และชำระภาษี (ถ้ามี) ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งกรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี โดยสามารถยื่นแบบฯ ได้ ทั้งทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์  www.rd.go.th    หรือยื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือที่ธนาคารพาณิชย์ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30  พฤษภาคม  2550 นี้                                         นายสาธิต รังคสิริ   รองอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกรมสรรพากร  กล่าวว่า    “การยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ จะช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  เพราะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ทำให้สามารถเชื่อมโยง  และวิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีได้รวดเร็ว ถูกต้องเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ”                 นายสาธิต รังคสิริ   กล่าวเพิ่มเติมว่า  การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 55 ของมูลนิธิ สมาคม และการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 52 ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศ  ก็สามารถยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน                                                                              *************************

007:
ขอบคุณคุณแมวสำหรับข้อมูลครับ

สสส:
แจ้งตรวจสอบ  บริษัทสุพัฒนา จังหวัดจันทบุรี  รับเงินค่าเครื่องจักรนำเข้าจากสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จำนวน 40,500,000(สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)เนื่องจากมีความไม่โปร่งใสหลายๆประการ  ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบด่วน

พด:
มีประกาศสมัครสอบของกรมที่ไหนบ้าง

กด:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม