www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะไปต่อวีซ่าที่ปีนังเพื่อทำงานต่อ เอกสารที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

(1/2) > >>

วรรธนา มีงาม:
อาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนหนังสือในประเทศไทยโดยโรงเรียนรัฐบาลแต่บริษัทเป็นผู้ดูแลเรื่องวีซ่า และ เวิร์คเพอร์มิท

007:
( ขอวีซ่า ) รายการเอกสารขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ปีแรก/ปีถัดมา)1.  (      )  แบบคำขอ

2.  (      )  สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ

3.  (      )  หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

4.  (      )  สำเนาใบอนุญาตทำงาน

5.  (     )  สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กร  เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

6.  (     )  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

7.  (     )  สำเนางบดุลและบัญชีกำไร-ขาดทุน ปีล่าสุด

8.  (     )  สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ที่มีชื่อพนักงานและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอเดือนล่าสุด  พร้อมใบเสร็จรับเงิน

9.  (     )  สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( ถ้ามี )

10.(      ) สำเนาแบบรายการแสดงรายการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม ( สปส. 1-10 ) เดือนล่าสุด

11.(      )  เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงานแล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น

12.(      )  แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ

13.(      )  เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ สตม. กำหนด

town:
ไม่แน่ใจครับ  แต่เท่าที่ทราบ  จะเป็นหลักฐานของทางบริษัทฯ  ไม่ว่าจะเป็นใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท  หนังสือรับรองบริษัท  รายชื่อผู้ถือหุ้น  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  ภพ.01 , ภพ.09 ( ถ้ามี ) , ภพ.20  และให้เผื่อตราประทับไปด้วย  อาจจะต้องใช้รูปถ่ายด้วยครับ  และเสียค่าธรรมเนียม  อย่างไรก็ดี  ขอให้สอบถามไปยังสถานฑูตอีกครั้ง  เพื่อความแน่นอนครับ

เจ:
บริษัท ซีเค คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

> รับทำใบอนุญาตทำงานพร้อมวีซ่า

> ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมวีซ่า

> จดทะเบียน พาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด  

> เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก อื่นๆ

> เปลี่ยนวีซ่า NON-B, NON-O

> บัญชีรายเดือน/ปี

--->  หักภาษี ณ ที่จ่าย , ภงด. 1 , 3 , 53 ,  ภพ 30 ,

--->  ประกันสังคม

> รับทำบัญชีรายปี ตรวจสอบบัญชี อื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณญาณิศากรณ์ (ชมพู่)

มือถือ   :  081-648-5501      

โทรศัพท์  :  0-2960-2009

E-mail :   info@ck.co.th ; yanisakorn@hotmail.com

www.ck.co.th

บริษัทซีเค คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

485 ชั้น 5-6 อาคาร 87 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นู๋แนน:
1.แบบคำขอ ตม.7 ติดรูปถ่ายขนาด 4x6 cm.

2.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ พร้อมบัตรขาออก ตม. 6

3.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบสตม.1)

4.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

5.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กร เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ต้องใช้ตัวจริงยื่นเท่านั้น (ตัวจริงจะไม่คืนให้)

6.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน ต้องใช้ตัวจริงยื่น

7.สำเนางบดุลและบัญชีกำไร-ขาดทุน ปีล่าสุด ใช้ตัวจริงยื่นเท่านั้น (ตัวจริงจะไม่คืนให้)

-ถ้าไม่มีให้ไปขอคัดสำเนาแล้วให้ทางทะเบียนรับรองมา

-ในกรณีงบดุลในปีที่ยื่นนั้นยังไม่ออก สามารถใช้งบดุลปีเก่าก่อนหน้าปีนั้นได้ แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน คือ ไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่ยื่น

8.สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงานและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอเดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง (ภ.ง.ด.1)

9.สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง (ภ.ง.ด.91)

10.สำเนาแบบรายการแสดงรายการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-10) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง

11.หนังสือชี้แจ้งเหตุที่ต้องรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน (ต้องทำหนังสือขึ้นมาเอง) หรือ เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงานแล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น

12.แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ

13.แบบคำขอ ตม.8 เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ติดรูปถ่ายขนาด 4x6 cm.

14.อื่นๆ เช่น เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ สตม. กำหนด

15.แบบสตม.2 การรับทราบเงื่อนไข

-ค่าธรรมเนียมในการยื่น ตม.7  1,900 บาท

-ค่าธรรมเนียมในการยื่น ตม.8  3,800 บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม