www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จากคำถามที่ 08193(ผลิตสื่อโฆษณา)

(1/1)

ใบเตย:
ถ้าในความเป็นจริง ไวนิลที่ซื้อมาเราสามารถที่จะประมาณว่าเราได้ใช้ไปเท่าไหร่ แต่สีที่ใช้เราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเราใช้ไปในแต่ละงานเท่าไหร่ ในลักษณะนี้เราจะทำรายงานสินค้าคงเหลือได้อย่างไร และในงบกำไรขาดทุนจะเป็นดังนี้ใช่หรือไม่

รายได้

หัก ต้นทุนผลิต

     วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด

     บวก ซื้อ

     หัก  วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด

ไม่ทราบว่าในวัตถุดิบคงเหลือเราต้องรวมสีที่ใช้ด้วยหรือไม่ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ งง

007:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=8193ในการรับจ้างทำของ ต้นทุนผลิตจะประกอบด้วย

วัสดุใช้ไป (ต้นปี+ซื้อ-ปลายปี)

ค่าแรงงานทางตรง

โสหุ้ยการผลิต

บวกงานระหว่างทำต้นงวด

หักงานระหว่างทำปลายงวด

รวมต้นทุนผลิตวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่เหลืออยู่สิ้นงวดทั้งหมดต้องรวมเป็นวัสดุคงเหลือครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม