www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถของผู้บริหาร เป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือเปล่าครับ

(1/1)

opp:
รถของผู้บริหาร (รถส่วนตัว) รายจ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เครื่องเสียงติดรถยนต์ พรม เบาหนัง  ค่าเบี้ยประกัน ค่าซ่อมบำรุง ฯลฯ  เป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือเปล่าครับ

opp:
เพิ่มเติมครับ รถใช้ส่วนตัว  แต่ซื้อในนามบริษัท นะครับ

007:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเป็นรายจ่ายต้องห้ามครับ (แต่ถ้ารถที่กรรมการใช้เพื่อกิจธุระของบริษัท สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้ครับ)

opp:
ทีนี้จะตีความอย่างไรดีอะครับคำว่า "กิจธุระของบริษัท"  เพราะยังก็เป็นรถที่นำมาใช้ส่วนตัว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นรถพวก เบนซ์ อัลพาร์ด บีเอ็ม และพวกรถนำเข้าต่าง ๆ ซึ่งราคาก็คง 4 ล้านขึ้นไป จะสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าใช้เป็น "กิจธุระของบริษัท"ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่า สรรพากร ตรวจสอบรายละเอียดถึงระดับไหน เพราะเท่าที่เคยเจอมาก็ไม่เคยมาดูเรื่องทรัพย์สินเลย ชอบเน้นไปดูแต่ ภพ.30 อย่างเดียว

town:
1.  เมื่อเป็นทรัพย์สินของกิจการ  รายจ่ายโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสามารถถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม  เช่น  ค่าซ่อมแซม  ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าน้ำมัน  เป็นต้น  ส่วนจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแทนเพื่อทำให้ทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  จะไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ทั้งจำนวน  จะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์แล้วคิดค่าเสื่อมราคา  และจะต้องระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อต้องห้าม จะเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มครับ โดยประมวลรัษฎากรได้กำหนดในมาตรา 82/5 ว่าภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 ซึ่งก็คือการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ( หาอ่านรายละเอียดได้จากเว็ปสรรพากรhttp://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_5 ) ดังนั้นหากผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาษีซื้อที่เข้าลักษณะตามมาตรา 82/5 ก็ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อดังกล่าวมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับ ซึ่งก็คือ ภาษีซื้อต้องห้าม  หนึ่งในนั้นก็คือภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน  2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน หรือรายจ่ายเพื่อหากำไร หรือก่อให้เกิดรายได้ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ของกฏหมายภาษีอากรประกอบการพิจารณา ปัญหาของการแยกรายจ่ายทั้ง 2 ประเภทก็ยังคงเกิดขึ้นบ่อยๆ ครั้ง ซึ่งเราสามารถสรุปรายละเอียดและกรณีศึกษาตามข้อหารือของกรมสรรพากรได้ดังต่อไปนี้

2.1 การต่อเติม ( Addition )

ในกรณีที่กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอันเนื่องจากกิจการได้จ่ายไปเพื่อทำให้สินทรัพย์ที่มีอยู่ ขยาย หรือเพิ่มขึ้นไปจากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยทำให้กิจการได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินนั้น รายจ่ายการต่อเติมนี้ถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ต้องนำไปคิดค่าเสื่อมราคา2.2 การปรับปรุงและทำให้ดีขึ้น ( Improvement and Bitterment )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นซึ่งได้จ่ายไปเพื่อทำให้ทรัพย์สินที่กิจการมีอยู่นั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรืออายุการใช้งานดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีลักษณะทั่วไปของสินทรัพย์ยังคงอยู่เช่นเดิม ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน จะต้องนำรายจ่ายนั้นเป็นสินทรัพย์ของกิจการ และเมื้อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องนำไปคิดค่าเสื่อมราคา2.3 การเปลี่ยนแทน ( Replacement )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากการนำสินทรัพย์ใหม่มาเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เก่าไม่ว่าจะเปลี่ยนสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ตามถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน ต้องนำสินทรัพย์นั้นไปคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เช่น การยกเครื่องของรถยนต์2.4 การซ่อมแซม ( Repair )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายที่เป็นซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่ในสภาพเดิมตามปกติของการดำเนินงานของกิจการ เช่น การทาสีอาคาร ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมรถยนต์2.5 การโยกย้ายและติดตั้งใหม่ ( Rearrangement and Reinstallation )

ในกรณีที่กิจการได้มีรายจ่ายซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมได้มีการโยกย้าย นำไปติดตั้งในสถานที่ตั้งใหม่ รายจ่ายในการโยกย้ายหรือติดตั้งใหม่ ให้พิจารณาว่า ให้ประโยชน์แก่กิจการในระยะเวลาเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่ และการจ่ายค่าโยกย้ายและติดตั้งใหม่แต่ละครั้ง จำนวนเงินมากหรือน้อยอย่างไร หากจำนวนเงินที่จ่ายมีจำนวนเงินสูงและให้ประโยชน์เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี รายจ่ายสำหรับการโยกย้ายหรือติดตั้งใหม่ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน เช่น การโยกย้ายติดตั้งเครื่องจักรสรุป  ตามความเห็นส่วนตัว  หากเป็นรายจ่ายทั่วไป  สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม  แต่หากเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ภาษีซื้อไม่สามารถขอคืนได้ให้ถือรวมเป็นค่าใช้จ่าย  ส่วนที่มีการติดตั้งเครื่องเสียง  เปลี่ยนพรม  ในภายหลังนั้นผมมองว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นรายจ่ายต้องห้าม  เพราะถ้าไม่มีหรือไม่เปลี่ยนรถยนต์ก็สามารถทำงานได้ปกติ  จึงมอง่วาเป็นรายจ่ายส่วนตัวมากกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม