สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
 • 20/02/2018 10:36:11 AM
 • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: การเช่าซื้อรถเก๋งจากบริษัทลิสซิ่ง โดยการผ่อนชำระลงบัญชีอย่างไรค่ะ  (อ่าน 20689 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ดอกไม้

 • บุคคลทั่วไป

กรณีบริษัทได้ทำการเช่าซื้อรถเก๋งจากบริษัทลิสซิ่ง โดยผ่อนชำระ ( เป็นการเช่าซื้อ HIRE PURCHASE ผ่อนชำระหมดรถก็จะเป็นของบริษัทเลย ไม่ใช่วิธี FINANCIAL LEASING) ขอถามว่า การบันทึกบัญชีตั้งแต่เริ่มต้น

1. บันทึกทรัพย์สินต้องบันทึกเท่าไร

2. การคำนวณค่าเสื่อมราคาคิดอย่างไร

3. บันทึกดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยรอตัดต้องมีหรือไม่

4. การลงปรับปรุงทางภาษีในภงด 50

5. กรณีถ้าขายรถเก๋ง และ ผลกำไรขาดทุนจากการขายคิดจากยอดไหนค่ะ

    ต้องรบกวนด้วยนะค่ะ ตอนนี้รู้สึก งง มากค่ะ แต่สำหรับวิธี FINANCIAL LEARSING 2 วิธี พอจะเข้าใจแล้วค่ะ แต่ไม่รู้ว่า วิธี HIRE PURCHASE จะคำนวณหรือลงบัญชีเหมือนกันหรือไม่ค่ะ   ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เก่ง

 • บุคคลทั่วไป

สำหรับเงื่อนไขดังกล่าว ถือว่าเป็น Financial lease ครับ แค่กรรมสิทธิ์ตกเป็นของบริษัทเมื่อผ่อนหมด ก็เข้าเงื่อนไขแล้วครับ  ให้ลงบัญชีแบบ Financial lease ครับ ส่วนทางด้านภาษี ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย ต้องบวกกลับให้หมด แล้วรับรู้เงินที่จ่ายแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรแทน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินงวดละ 36,000 บาท ครับขายรถยนต์ ต้องทราบก่อนว่าขายตอนไหนครับ เพราะทางภาษีให้เราเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาตอนที่เราได้กรรมสิทธิ์ในตัวรถมาครับ กำไรทางบัญชีกับทางภาษีไม่เท่ากันครับ  ถ้ารถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท กำไรทางภาษีต้องคิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันได้กรรมสิทธิ์มาครับลองอ่านดูนะครับ

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 315)

พ.ศ. 2540

--------------------------------------------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ตรี (20) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540”มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไปมาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2539มาตรา 4  รายจ่ายต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ(1) มูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เกิน คันละหนึ่งล้านบาท(2) ค่าเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี ที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เกินคันละสาม หมื่นหกพันบาทต่อเดือนในกรณีที่เช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี หรือค่าเช่าส่วนที่เกินคันละ หนึ่งพันสองร้อยบาทต่อวันในกรณีที่เช่าเป็นรายวัน เศษของเดือนให้คิดเป็นวัน หากเช่า ไม่ถึงหนึ่งวัน ให้คำนวณค่าเช่าตามส่วนของระยะเวลาที่เช่า ทั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยมาตรา 5  บทบัญญัติมาตรา 4(1) ไม่ใช้บังคับกับรายจ่ายที่เกิดจากซื้อหรือ การเช่าซื้อทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมาย ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ในกรณีที่(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจซื้อขายหรือ ให้เช่าซื้อรถยนต์ประเภทดังกล่าวไว้เพื่อเป็นสินค้า หรือ(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ มีรถยนต์ประเภทดังกล่าวไว้เพื่อการให้เช่า เฉพาะมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือหลังจากหักค่า สึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากรมาตรา 6  บทบัญญัติมาตรา 4 ไม่ใช้บังคับกับรายจ่ายที่เป็นมูลค่าต้นทุนของ หรือค่าเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่า ด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ที่เกิดจากการซื้อ การเช่าซื้อ หรือการเช่าที่ได้ทำสัญญาก่อน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  

นายกรัฐมนตรี

 

จ้ะ

 • บุคคลทั่วไป

เรียนคุณเก่ง

ขยายความหน่อยสิคะว่าตรงที่คุรบอกว่า รับรู้เงินที่จ่ายแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรแทน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินงวดละ 36,000 บาท ครับอันนี้ ดิฉันขอแย้งว่า มันน่าจะใช้สำหรับกรณีเช่ารถยนต์นั่งนะคะ แต่กรณีนี้คือเช่าซื้อรถยนต์ ดังนั้น ดิฉันเห็นว่า เมื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทางภาษีให้นำราคารถ+ดอกเบี้ยมารวมคำนวณเป็นต้นทุนทั้งหมดในการคำนวณค่าเสื่อมราคา ไม่ได้บอกตรงไหนว่า ให้รับรู้เงินที่จ่ายแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ไม่เกิน 36000 บาท

เก่ง

 • บุคคลทั่วไป

ทางภาษีถือว่าไม่มี Financial lease เงินค่าผ่อนรถทุกงวดถือเป็นค่าเช่ารถครับ  เราจะคิดค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ก็ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น (ในทางบัญชี ค่าเสื่อมราคาคิดจากมูลค่าปัจจุบันของรถยนต์ครับ ก็คือราคาเงินสดนั่นเอง) ส่วนการตีความว่าเป็นรถยนต์นั่ง หรือ... ขึ้นอยู่กับตอนจดทะเบียนรถครับว่า เป็นกระบะ หรือรถยนต์

จ้ะ

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุรคุณเก่งมากค่ะ ดิฉันกลับไปอ่าน พ.ร.ฎ. ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสัญญาเช่าดำเนินการและสัญญาเช่าทางการเงินแล้ว เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ เก่งสมชื่อเลย

ผู้สนใจ

 • บุคคลทั่วไป

รบกวนเรียนถามคุณเก่งหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าตามพรฎ.ฉบับที่ 145 มาตรา 7 สามารถนำมาปรับใช้กับกรณีนี้ได้หรือไม่ หากได้จะทำให้การคิดค่าเสื่อมราคาหรือการถือค่าเช่าเป็นรายจ่ายไม่ว่าทางบัญชีหรือทางภาษีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

่JIT

 • บุคคลทั่วไป

การบันทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายได้เดือนละไม่เกิน 36,000 บาท ต่อเืดือนนั้นจะขัดกับมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 29 นะคะ เพราะฉบับนี้เนื้อหาย่อๆ บอกว่าให้บันทึกเป็นทรัพย์สินทั้งจำนวนแล้วตัดเป็นค่าเสื่อมค่ะลองอ่านแล้วตีความดูนะคะ   มาตราฐานบัญชีฉบับนี้มีสรุปเปรียบเทียบเป็นตารางให้ด้วยค่ะ

อุทุมพร

 • บุคคลทั่วไป

การรับรู้สินทรพ์รถสิบล้อ ณ วันที่ซื้อทำย่างไร

อ้อม

 • บุคคลทั่วไป

โดยคุณ อ้อม เรียนคุณอุทุมพร การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรบางทีไม่เหมือนกันนะค่ะทางบัญชีให้ถือเป็นทรัพย์สินได้แต่ทางภาษีอากรให้ถือเป็นทรัพย์สินได้ก็ต่อเมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้วค่ะ กรุณาแยกแยะด้วย เดี่ยวนักบัญชีคนอื่นจะสับสนเอา

จอย

 • บุคคลทั่วไป

ตามที่เถียงกัน  เรื่องการบันทึกทาง  ภาษี  กับ  ทางบัญชี

ตกลงว่าในทางปฏิบัติ  ต้องทำอย่างไรค๊ะคือให้บันทึกเป็นทรัพย์สินไปเลย  แม้จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์  คือ  dr รถยนต์   dr ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้  cr เงินสด + เจ้าหนี้จากการซื้อขายตามสัญญาผ่อนขำระถูกต้องหรือเปล่าค๊ะส่วนตอนปลายปี  ก็ต้องบวกกลับ  เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย  ทางภาษีอากร  ตามนี้ถูกต้องหรือเปล่าค๊ะ  รบกวนชี้แนะด้วย  ขอบคุณค่ะ

วัชรา

 • บุคคลทั่วไป

กรณีบริษัทได้ทำการเช่ารถเก๋งจากบริษัทลิสซิ่ง โดยผ่อนชำระ งวดละ43128 บาท 48 งวด มีเงินดาวน์ 977,000 บาทมัดจำป้ายแดง 3000 บาท เมื่อเช่าครบ 48 งวดจะมีการซื้อซากส่วนที่เหลือ 1,974,500บาท

1. บันทึกทรัพย์สินต้องบันทึกเท่าไร

2. การคำนวณค่าเสื่อมราคาคิดอย่างไร

3. บันทึกดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยรอตัดต้องมีหรือไม่

ขอบคุณค่ะ

ลิน

 • บุคคลทั่วไป

รอเหมือนคุณจอยค่ะ ตามที่อ่านและสรุปกรณีของรถกระบะบริษัท คือบันทึกบัญชีตามบันทึกปกติ ออกเป็นงบการเงินปกติ แต่ในแบบ ภงด.50 ให้บวกกลับดอกเบี้ยเช่าซื้อและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับลีสซิ่งใช่ไหมค่ะ

รบกวนด้วยค่ะ

อริส

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าบันทึกเป็นค่าเช่าไปแล้ว เมื่อปี 52

ปี 53 จะปรับปรุงเป็นสินทรัพท์ ไดมั้ยคะ

ไม่ค่อยเก่ง

 • บุคคลทั่วไป

สัญญาเช่า hirperhase รับรู้เป็นสินทรัพย์ณวันที่รับรถค่ะส่วนลิสซิ่งเราสามารถเลือกว่าจะซื้อหรือไม่ก็ได้ตามสัญญาเช่าซื้อ hirperhase ทางบัญชี บันทึกต้นทุนทรัพย์สินตามยอดเงินสดส่วนดอกเบี้ยตั้งเป็นรอตัดได้และก็ทยอยตัดแต่ละเดือน ทางภาษีให้นำดอกเบี้ยที่เกิดจากเช่าซื้อมารวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สินแล้วคิดค่าเสื่อมราคา ได้เท่าไหร่ให้เอามาเปรียบเทียบกับค่างวดที่จ่ายแต่ละงวด (บันทึกค่าเสื่อมได้ไม่เกินค่างวดรถ)ที่เหลือ บวกกลับ50

ลัดสณี

 • บุคคลทั่วไป

การซื้อรถถือเป็นสินทรัพย์แต่ไม่สามารถนำมาหักคชจ.ได้เต็มจำนวน  แต่การค่าเช่าสามารถนำมาหักค่าใช่จ่ายได้เต็มจำนวนได้  หมายความว่าอย่างไหนค่ะรบกวนให้คคำตอบด้วยนะค่ะ

อมร

 • บุคคลทั่วไป

ถาม:  ปัจจุบันมีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับลิสซิ่ง (รถยนต์) อยากทราบหลักการบันทึกบัญชี การคิดค่าเสื่อม การกรอก ภงด.50 สุดท้ายเมื่อมีการซื้อทรัพย์สินในราคาซากจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

เอม

 • บุคคลทั่วไป

ขอถามหน่อยค่ะ  ซื้อรถยนต์ 4 ล้อ (รถนั่ง) เป็นเงินสด ราคา 961,000 บาทในนามบริษัท คชจ. อื่นๆที่เกิดขื้นหลังจากซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน(ใช้ในงาน) ค่าซ่อม ถือเป็นคชจ. เอาลงงบได้มั้ยค่ะ
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.032 วินาที กับ 21 คำสั่ง