www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยด้วยค่ะ

(1/1)

ฟ้า:
โรงงานมาขอเงินวันนี้ แล้วบอกว่าวันศุกร์นี้จะเอาเงินมาคืน ในลักษณะนี้ควรมีเอกสารอะไรรองรับดีค่ะ ถ้าไม่กี่วันอย่างนี้จำเป็นต้องมีดอกเบี้ยหรือเปล่าค่ะ

town:
1.  เราเป็นใคร

2.  โรงงานเป็นใคร  และมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม