www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อ โปรแกรม

(1/1)

จอย:
ซื้อโปรแกรม สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

007:
จ่ายเงินได้ 40(3) หัก ณ ที่จ่าย 3% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม