www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อายุความลูกหนี้

(1/1)

ริน:
ถ้าขายสินค้าให้กับลูกหนี้แต่ความเป็นหนี้ยังคงอยู่

เป็นระยะเวลานานมาแล้ว เกือบ 2 ปี แต่ยังเก็บหนี้

ไม่ได้  อายุความเป็นหนี้ที่บริษัทฯ จะสามารถเรียก

เก็บหนี้มีระยะเวลานานแค่ไหน แล้วถ้าเกินสองปี

จะมีวิธีการอย่างไรในการเก็บหนี้ได้บ้างค่ะ

007:
ให้เซนต์สัญญารับสภาพหนี้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม