www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือเปล่า

(1/1)

นักบัญชีมือใหม่:
บริษัทเป็นตัวแทนเพื่อส่งนักเรียนไปเรียนSummerต่างประเทศ เมื่อบริษัทต้องจ่ายค่าเรียน ค่าที่พักต่างๆ ให้โรงเรียนที่ต่างประเทศ  บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้หรือไม่ค่ะ

เก๋:
ดูประเทศที่ไปว่าอยู่ในอนุสัญญาภาษีซ้อนด้วยคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม