www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่งอะไหล่เครื่องจักร ไปซ่อมที่ต่างประเทศ

(1/1)

สมใจ:
กรณีส่งอะไหล่เครื่องจักรไปซ่อมที่ต่างประเทศ

ต้องโอนเงิน ไปล่วงหน้า เมื่ออะไหล่ดังกล่าวกับมา

จะบันทึกบัญชีเป็นค่าซ่อม ได้ทั้งจำนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้า

จะถูกต้องไหม และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

บางครั้งจ่ายล่วงหน้า 1-3 เดือนในบางประเทศ

007:
การจ่ายเงินไปล่วงหน้า ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นครับ เมื่อได้รับของกลับมา พร้อมกับใบแจ้งรายละเอียดค่าซ่อม จึงจะบันทึกค่าใช้จ่ายและโอนกลับบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า พร้อมบันทึกส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนครับcharin:
ตอนส่งเครื่องจักรไปซ่อมต้างประเทศ บันท฿กบัญชีอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม