www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นพนักงานบัญชี แต่จบคอมพิวเตอร์

(1/1)

อยากรู้:
ทำงานเป็นพนักงานบัญชี ได้หรือไม่ผิดกฏหมายหรือไม่ และ เป็นบริษัท มหาชน ด้วย จะมีคนมาตรวจสอบไหม

นักบัญชี:
ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการบัญชี 2543

คุณไม่สามารถลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีแสดงหน้างบการเงินได้

แต่ถ้าคุณทำแล้วใช้ชื่อคนที่ลงอาจจะได้แต่ผู้ที่จะลงชื่อได้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนว่าจะเป็นคนทำบัญชีของบริษัทมหาชนที่คุณทำอยู่แล้วต้องจบปริญญา(ทางบัญชี)เท่านั้น  สำหรับบัญชีและงบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัททางกรมพัฒนาจะมีการเรียกตรวจสอบอีกครั้งว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานการบัญชีหรือไม่....?

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม