www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำลายเอกสารทางบัญชี มีขั้นตอนอย่างไร เมื่อครบ 5 ปี

(1/2) > >>

อร:
เนื่องจากเอกสาร ประกอบการลงบัญชี เก็บไว้เกิน 5 ปี และไม่มีสถานที่เก็บ อยากจะทำลายต้องทำเอกสารหรือแจ้งใครบ้างช่วยตอบด้วย

อ้วน:
ทำลายได้เลยครับ  ไม่ต้องแจ้งใคร

ผ่านมา:
จริงหรือค่ะไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือ

แมว:
เป็นระเบียบของกรมที่ประกาศใช้อยู่แล้วค่ะ

อ่านมาเจออยากทราบ:
ระเบียบขอกรมที่ประกาศใช้อยู่สามารถดูได้จากไหนค่ะ

มีรายละเอียดให้หรือเปล่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม