www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

(1/1)

น้อง:
ปี 2547ได้เสียภาษีเงินได้ ยื่นที่อำเภอโดยหักลดหย่อน ประกันชีวิต 11000 บาท แต่ ปี 2548 ยื่นออนไลน์ ได้ และ ปี 2549 ยื่นออนไลน์อีก แต่ถูกสรรพากร หักออก  และบอกว่ายื่นไม่ได้ เพราะไม่เข้าข่าย เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์ เป็นบุตร ต้องเป็น ตัวเราเองเท่านั้นจะ หักลดหย่อนได้ อย่างอื่นถูกต้องทั้งหมด และปี

มีรายละเอียดของการหัก ลดหย่อนประกันอย่างละเอียดไหม เพราะรู้สึกเหมือนจ่ายประกันแต่หักลดหย่อนไม่ได้

จะได้ไม่ต้องทำประกันอีกต่อไป

ของคุณคะ

อ้วน:
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

1.4 เบี้ยประกันภัย  ที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษี สำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยส่วนแรกหักได้ 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท หักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร

       ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้หักลดหย่อนได้ด้วยสำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑ์ข้างต้น

        การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ก็อยู่ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้ด้วย

http://www.rd.go.th/publish/557.0.htmlผู้เสียภาษี:
กรณีทำประกันให้ลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมแต่ชื่อผู้เอาประกันเป็นลูก

ชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันเป็นมารดา ตัวแทนบริษัทประกันแจ้งว่าบริษัทออกหนังสือให้นำไปลดหย่อนได้ แต่สรรพากรบอกว่าลดหย่อนไม่ได้เพราะชื่อผู้เอาประกันภัยไม่ใช่ผู้เสียภาษี กำลังจะไปส่งภาษีวันที่29มีค.53จึงยังไม่ส่งเพราะไม่รู้จะปรึกษาใครดี

                         ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม